Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılan değişiklikle, ÇED sürecinin tamamlanması, lisans almanın ön koşulu haline getirildi.

2 Ekim 2009

Elektrik Piyasası Lisans yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması, lisans almanın ön koşulu haline getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ”Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tüzel kişiler, lisans almanın uygun bulunduğuna dair EPDK kararının kendilerine tebliğini izleyen 30 gün içerisinde ÇED Yönetmeliği kapsamında ilgili kuruma başvuracak. Projesi ÇED yönetmeliği kapsamında seçme-eleme kriterlerine tabi olan tüzel kişiler, yine 90 gün içerisinde ”ÇED gerekli değildir” kararını ibraz edecek. Projesi ÇED yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi olan tüzel kişiler ise 300 gün içerisinde ÇED olumlu kararını ibraz edecek.

Yönetmelik değişikliği ile inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişilerin; sisteme bağlantı hakkı TEİAŞ’ın yapacağı yarışma sonucunda elde edilen rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılmış lisans başvuruları için TEİAŞ ile imzalanmış RES Katkı Payı anlaşmasını ibraz etmesi gerekecek. Mücbir sebepler dışında, belirlenen süre zarfında Çevresel Etki Değerlendirme raporunun getirilmemesi halinde başvuru sahibinin lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilecek, Kuruma sunulan banka teminat mektubu sunulmuş ise başvuru sahibine iade edilecek.

Lisansa derç edilmiş bulunan kurulu gücün artırılması suretiyle lisansının tadil edilmesi talebi Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken kararları, belirlenen süreler dahilinde Kuruma ibraz edilmesi halinde tadil işleminin gerçekleştirileceği bildirilecek. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılacak.

Yönetmeliğe geçici bir madde de eklendi. Buna göre, üretim faaliyetinde bulunmak üzere daha önce lisans alan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma başvurmamış tüzel kişilerin, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma başvurmaları zorunlu olacak. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişiler hakkında Kanunun gerekli hükümleri uygulanacak. Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alması uygun bulunan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde ilgili kuruma başvurmaları zorunlu olacak. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişilerin lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilecek ve Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilecek.

Bu kapsamlara giren tüzel kişilerden; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeleri bulunanlar, bu projelerine ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararını, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen doksan gün içerisinde Kuruma ibraz etmekle yükümlü olacak. Söz konusu tüzel kişilerden çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri bulunanlar ise bu projelerine ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararını bu maddenin yürürlük tarihini izleyen üçyüz gün içerisinde Kuruma ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu süre zarfında, söz konusu kararın, tüzel kişinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle ibraz edilememesi halinde, söz konusu tüzel kişinin lisansı Kurul kararıyla sona erdirilecek veya lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilecek ve Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektubu iade edilecek. (AA)