Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı

9 Temmuz 2018

Düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile mevcut yönetmeliğin beş maddesinde değişiklik yapıldı ve yönetmeliğe iki geçici madde eklendi.

Düzenleme ile ön lisans başvurusunda bulunan şirketlerin borsada işlem görmek üzere ihraç edilebilecek hamiline yazılı pay çıkarmasın mümkün hale geldi. Ayrıca bu durumun başvuru sahibi tüzel kişinin esas sözleşmesinde de belirtilmesi gerekecek.

Yönetmeliğin önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler başlıklı 17’inci Maddede yapılan değişiklik ile bu işlemler arasındaki ön proje onayının alınması yeterliliği kaldırıldı ve proje veya kat’i proje onayının alınması gerektiği hükmü kaldı.

28’inci ve 30’uncu maddelerde yapılan değişiklikler ile önlisans ve lisans sahiplerinin yükümlülüklerine lisansa ve önlisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak da eklendi.

İki madde eklendi

Düzenlemeye ayrıca aşağıdaki iki geçici madde de ilave edildi.

“Kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkullere ilişkin yükümlülük

GEÇİCİ MADDE 25 – (1) Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerden, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde durumlarını söz konusu hükümlere uygun hale getirmeleri için ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemleri başlatmaları zorunludur.

(2) Birinci fıkra kapsamında tanınan süre, önlisans süresi ile bu Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesi kapsamında belirlenen süreleri etkilemez.

Ön proje onayı

GEÇİCİ MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde 31/12/2018 tarihine kadar proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje onayı da sunulabilir.”