Yeşil OSB projeleri bakanlık kredilerinde öncelikli olacak

OSB Kanunu teklifinde Yeşil OSB değişiklikleri de yer aldı

8 Mart 2023

TBMM Başkanlığına sunulan “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” içinde Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (Yeşil OSB) yatırımlarına yönelik iki madde de yer aldı.[1]

Teklif içerisinde yer alan 4’üncü madde ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Tanımlar başlıklı maddesine Yeşil OSB tanımının eklenmesi önerildi.

Önerilen tanım şu şekilde oldu;

j) Yeşil OSB: Kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılan OSB’leri,

Bununla birlikte teklif aynı kanunun “Krediler” başlıklı 14’üncü maddesine de “Yeşil OSB kriterlerini sağlamak üzere OSB’ler tarafından hazırlanan projeler Bakanlıkça öncelikle değerlendirilir.” ibaresinin eklenmesi önerisini de içerdi.

Önerinin TBMM’de kabul edilmesi durumunda Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ilgili maddesi şu şekilde olacak;

Krediler

Madde 14 – OSB’nin yetkili organları projenin keşif tutarı ve genel idare giderleri ile ilgili olarak, Bakanlıktan kredi talep edebilirler. Bu kredinin miktarı gösterilen teminatlarla sınırlıdır. Krediye ait tip sözleşme Bakanlıkça hazırlanır.

Kredi talebi ve bunun geri ödeme usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projeler için kredi verilebilir. Yeşil OSB kriterlerini sağlamak üzere OSB’ler tarafından hazırlanan projeler Bakanlıkça öncelikle değerlendirilir.

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde başka iç kaynaklar ile dış kaynaklardan kredi kullanabilirler. Kullandıkları krediler için Bakanlıkça kredi faiz desteği verilebilir.

Gelişmiş ve normal yörelerde; ilk defa yapılan OSB’nin alt yapısı için Bakanlıkça belirlenen şartlarda kredi kullandırılır. Yeni proje veya tevsii şeklinde yapılacak müteakip bölümlerde ise faiz oranları Bakanlıkça belirlenecek miktarlarda artırılarak uygulanır.

Kamulaştırma için verilecek kredi miktarı Bakanlıkça belirlenir.

 


[1] Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi