Yeşil Dönüşüm hedefleri belirlendi

Orta Vadeli Programda yeşil dönüşüme yönelik atılacak adımlara özel bölüm ayrıldı

6 Eylül 2022

2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmî Gazete’nin 4 Eylül 2022 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.[1]

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan programın Makroekonomik Hedefler ve Politikalar bölümündeki sekiz başlıktan ikincisi “Yeşil Dönüşüm” oldu. [2]

Programa göre Türkiye 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında gelecek iki yıl içinde orta vadeli düşük karbonlu büyüme stratejisini belirleyecek.

Bu doğrultuda sektörlerin yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyacağı ilave yatırım miktarları tespit edilip, düşük karbonlu üretime geçişleri için yol haritaları hazırlanacak.

Sınırda karbon vergisine karşı politikalar belirlenecek

Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin uygulamaya sokacağı Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) düzenlemesinden en hızlı şekilde etkilenecek sektörler için en düşük maliyetli emisyon azaltımına yönelik politikalar belirlenerek hayata geçirilecek.

SKDM’ye uyum kapsamında Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi geliştirilmekle birlikte Türk Vergi Sistemi mevcut vergilerin karbon vergisine dönüştürülmesi konusunda gözden geçirilecek. Ayrıca karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler de analiz edilecek.

Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatı hazırlanması da atılacak diğer adımlarlardan olacak.

Programa göre Türkiye’nin özgün ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanacak bu mevzuat uluslararası ortak bir sınıflama sistemi ile uyumlu olacak.

Bilimsel temelli hazırlanacak mevzuat ile çevresel olarak sürdürülebilir bir iktisadi faaliyetin taşıması için gereken niteliklerin belirlenerek, yeşil boyamaya karşı koruma sağlanması hedefleniyor.

Halihazırda çalışmaları devam eden Ulusal Katkı Beyanı , Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmaları, kalkınma planı başta olmak üzere üst politika belgeleriyle uyumlu olacak şekilde tamamlanacak.

Bu dönemde Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı da hazırlanacak ve Sıfır Atık uygulamaları hane halına yaygınlaşacak şekilde geliştirilecek.

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ile Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanması da hedefler arasında olacak.

İklim finansmanına erişim imkanları genişletilecek

Program kapsamında yeşil dönüşüme uyum sağlanması sürecinde sektörel destekler de verilecek.

Bu doğrultuda iklim finansmanına erişim imkânları özel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak genişletilecek, verimlilik artıran, dönüştürücü nitelikli, katma değeri yüksek, sera gazı emisyon artışını sınırlayan ve yeşil becerileri artıran yatırımlara öncelik verilecek.

Ayrıca tarım, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak üzere yeşil teknolojilere sahip Ar-Ge projeleri desteklenmeye devam edilecek, yeşil hidrojen ve enerji depolama gibi emisyon azaltılmasına katkı sağlayan teknolojilerin yatırım ekosistemi geliştirilecek.

Başta ihracat yapan KOBİ’ler olmak üzere firmaların yeşil dönüşüme uyumlarını kolaylaştırmak üzere de destek mekanizmaları geliştirilecek.

Türkiye’de üretilen ürünlerin ve hizmetlerin değer zincirindeki çevresel ve sosyal risklerin ölçülmesi, analizi ve yönetimi konusunda kapasite geliştirme çalışmaları da yürütülecek.

İklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuz etkilerden, tarım sektörünü ve çiftçileri korumak için de tarım sigortasının koruma altına aldığı ürünler ve riskler bazında kapsamı genişletilecek.

Yeşil dönüşüm sürecinde işgücü piyasasında adil geçiş sağlanması için de önlemler alınacak.


[1] Orta Vadeli Program (2023-2025)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6003)

[2] Orta Vadeli Program 2023-2025