Yeşil Dönüşüm hedefi Orta Vadeli Program’a girdi

2022-2024 döneminde sanayide yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi yönünde adımlar atılacak

6 Eylül 2021

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 5 Eylül 2021 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.[1]

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı programda “Yeşil Dönüşüm” başlığına da yer verildi.

Programda iklim değişikliğinin artan etkisi ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığı vurgulanırken, başta Avrupa Yeşil Mutabakatı olmak üzere uluslararası gelişmelerin de sanayide yeşil dönüşümünün gerekliliğini öne çıkardığının altı çizildi ve belirlenen politika ve tedbirler ile atılacak adımlar sıralandı.

Buna göre yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm teknolojileri, yeşil üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek, yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanacak.

Sıfır atık uygulamaları hanehalkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak üretimde atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Finansman alanında yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek, finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecek.

2022-2024 dönemini kapsayacak programın “Yeşil Dönüşüm” başlıklı ilgili bölümü şu şekilde;

İklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesi, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırmıştır. Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 yıl sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığı artmaktadır. Bu durum, başta ana ihracat pazarımız olan AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni politikalara göre sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Program döneminde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme süreci, bu yeni anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planında yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekillenecektir.

Politika ve Tedbirler

1. Sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkânları da dikkate alınarak destek ve kredi teşvik mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirilecek; başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu şekilde ihracatın rekabet gücü artırılacaktır.

2. Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

3. Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecektir.

4. Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecektir.

5. Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecektir.

6. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecektir.

7. Sıfır atık uygulamaları hanehalkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

 


[1] Orta Vadeli Program (2022-2024)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4474)