Yatırım teşvik düzenlemesinde değişiklik yapıldı

Karar ile enerji projelerine ve deprem bölgesine yönelik değişiklikler yapıldı

10 Mart 2023

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” düzenlemesinde enerji yatırımlarına yönelik maddeleri de içeren değişiklikler yapıldı.[1]

Karar ile düzenlemenin “Yatırım Yeri Tahsisi” başlıklı 16’ıncı maddesine “ve elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara” ibaresi eklenerek, elektrik üretim yatırımlarına yönelik yatırım yeri tahsisi uygulaması sonlandırıldı.

İlgili madde değişiklikten sonra şu şekilde oldu;

Yatırım yeri tahsisi

MADDE 16 – (2) 15 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yatırımlara ve elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara yatırım yeri tahsis edilmez

Düzenlemeye bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgâr yatırımlarına yönelik de bir hüküm eklenerek, bu yatırımlar için de tamamlama vizesi sağlanması için geçici kabul belgesi ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa ibrazı şartı getirildi.

İlgili madde değişiklikten sonra şu şekilde oldu;

Yatırım süresi ve tamamlama vizesi

MADDE 24 –

(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu kapsamda, güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere 22 nci maddeye istinaden devir işlemi yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

Deprem bölgesinde yatırım teşvik destekleri artırıldı

Karara eklenen iki geçici madde ile de deprem felaketinden etkilenen 11 il ve Sivas’ın Gürün ilçesindeki projeler için teşvik belgesi kapsamındaki haklar genişletildi.

16’ıncı Geçici Madde ile bu bölgedeki projelere sağlanan yatırım teşvik belgelerinin süreleri üç yıl uzatıldı.

17’inci Geçici Madde ile de bu bölgedeki projelerin finansal yükümlülüklerine yönelik bir istisna getirildi.

Bu maddeye göre 2024 yılı sonuna kadar teşvik belgeleri sağlanan projelerin yatırımcılarına, 2023 yılı Mart ayı ile 2025 yılı Mart ayı arasındaki dönemde kredi veya finansal kiralama borç ödemelerini yerine getiremedikleri takdirde faiz veya kâr payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirilmediğine dair işlem tesis edilmeyecek.

Geri ödeme yükümlülükleri ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılacak.

Düzenlemeye eklenen Geçici Maddeler şu şekilde oldu;

GEÇİCİ MADDE 16- (1) 6/2/2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmaksızın üç yıl uzatılmış sayılır. Bu fıkra hükmü, geçici 14 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanabilir.

GEÇİCİ MADDE 17- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile 31/12/2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu illerde ve ilgili ilçede düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

a) Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin 11 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen geri ödeme yükümlülüklerinin, 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dâhil) yerine getirilememesi durumunda, faiz veya kâr payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmez ve geri ödeme yükümlülüğünün ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılır.

b) Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiyesi için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmez.


[1] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6923)