Türkiye yeşil teknolojiler için 5,3 milyon Avro hibe sağladı

Horizon Europe kapsamındaki 10 projede Türkiye’den 14 Türk kuruluşu da çalışma yürütecek

4 Ağustos 2023

Avrupa Komisyon’un araştırma ve geliştirme faaliyetleri destekleme programı Horizon Europe kapsamında açılan dört çağrıdan aralarında üniversiteler ve özel şirketlerin de yer aldığı 14 Türk kuruluşu 10 ayrı proje için toplamda 5,3 milyon Avro hibe almaya hak kazandı.

Hibe sağlanan projelerin odak noktalarını ise enerji depolama teknolojileri, fotovoltaik panel geri dönüşümü, deniz üstü rüzgâr enerjisi teknolojileri, elektrikli araç şarj altyapıları ve düşük emisyon değerine sahip konutlar gibi alanlar oluşturdu.

Küme 5: İklim, Enerji, Mobilite, Hedef 2: İklim Geçişine Yönelik Sektörler Arası Çözümler, Hedef 3: Sürdürülebilir, Güvenilir ve Rekabetçi Enerji Arzı, Hedef 4: Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı başlıklı çağrılardan fon sağlayan üniversite ve şirketler ile yer alacakları projeler şunlar oldu;

Eti Bakır A.Ş., Mazıdağ İşletmesi & Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE)

Kuruluşların ortakları arasında yer aldıkları, kısaltması STREAMS (Sustainable Technologies for Reducing Europe’s bAttery raw MaterialS dependance) olan proje ile Avrupa’nın kritik ham maddeler için dışarıya bağımlılığı azaltılması hedefleniyor.

Proje kapsamında bu hedef doğrultusunda batarya ham maddeleri olan anot ve katot aktif malzemelerin sürdürülebilir üretimi için çok sayıda, pilot ölçekli çözümlerden oluşan kapsamlı bir portföy geliştirilmesi ve ilgili teknolojik süreçlerin, geri dönüştürülmüş bataryalar ve fotovoltaik atıklar dahil olmak üzere birincil ve ikincil kaynaklardan gelen malzemeler üzerinde gösterilmesi planlanıyorç

Proje HORIZON-CL5-2023-D2-01-01: Technologies for sustainable, cost-efficient and low carbon footprint downstream processing & production of battery-grade materials (Batt4EU Partnership) çağrısı kapsamıda sunulmuştu.

Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirketin 13 ortağından biri olarak yer aldığı kısaltması RENOVATE (A circular and chemistry-neutral approach for recycling and recovery of battery waste feeds) olan proje ile Avrupa batarya değer zinciri içindeki malzeme israfını azaltabilecek yeni döngüsel ekonomi çözümleri geliştirmek batarya değer zincirindekimetalik folyo, grafit, elektrolit, florlu bileşikler ve katot aktif malzemeler gibi hücre fraksiyonlarının tamamının yeniden kullanımı hedefleniyor.

Proje “HORIZON-CL5-2023-D2-01-02: New processes for upcoming recycling feeds (Batt4EU Partnership)”çağrısı kapsamında sunulmuştu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Üniversitenin 16 ortağından biri olduğu kısaltması BATTwin (Flexible and scalable digital-twin platform for enhanced production efficiency and yield in battery cell production lines) proje konsorsiyumunda 16 kuruluş yer almaktadır.

Proje ile Avrupa Birliği’nin batarya üretiminde Asyalı tedarikçilere karşı rekabet gücünü artırması hedefi doğrultusunda, üretim hatlarındaki kusur oranlarını azaltma amacı ile Avrupa Sıfır Hatalı Üretim paradigmasından yararlanan endüstri 4.0 dijital çözümleriyle geliştirilmiş yeni bir Çok Düzeyli Dijital İkiz platformu geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje “HORIZON-CL5-2023-D2-01-03: Advanced digital twins for battery cell production lines (Batt4EU Partnership)” çağrısı kapsamında sunulmuştu.

SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.

Şirketin 16 ortağından biri olduğu kısaltması BIG LEAP (NextGeneration of Battery Management Systems to increase Interoperability, bridge the Gap between 1st and SL-BESS, Extend Adaptability and emPower battery value chains)** olan proje ile (SLB) yeniden yapılandırma süreci için, birlikte çalışabilirliği, güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için yeni bir üç katmanlı mimari tasarlayarak teknolojik atılımlar yapmayı hedefler. Bu yeniliklerin geliştirilmesine yönelik metodoloji; elektrikli araçlar, elektrikli gemiler ve enerji depolama sistemlerinde (ESS) kullanılan bataryaların toplanarak, elde edilen verilerle yeni BMS mimarisinin geliştirilmesini ve uygulamalı gösterimini sağlamaktır.

Proje “HORIZON-CL5-2023-D2-01-04: Battery management system (BMS) and battery system design for stationary energy storage systems (ESS) to improve interoperability and facilitate the integration of second life batteries (Batt4EU Partnership)” çağrısı kapsamında sunulmuştu.

IMECAR Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Şirketin 15 proje ortağından biri olarak yer aldığı kısaltması HAVEN (High-PerformAnce Hybrid Energy Storage System for multi-serVicE provisioNing) olan proje ile elektrik şebekesini ve elektrikli araç şarj altyapısını desteklemek için uzun süreli depolama ve alternatifli hizmet sağlama kapasitesine sahip Hibrit Enerji Depolama Sistemi için yeni nesil yüksek enerjili (HE) ve yüksek güçlü (HP) depolama teknolojilerine sahip yenilikçi bilişsel işlevlere sahip optimize edilmiş güç dönüştürücü cihazlar ile yeni bir sistem mimarisinde gelişmiş ve siber güvenlikli enerji yönetimi ve kontrol araçları ve stratejileri geliştirmek amaçlanıyor.

Proje “HORIZON-CL5-2023-D2-01-05: Hybrid electric energy storage solutions for grid support and charging infrastructure (Batt4EU Partnership)” çağrısı kapsamında sunulmuştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Kurumun da dahil olduğu 28 ülkeden ortağın ile 67 fonlama kuruluşunun olarak yer aldığı kısaltması DUT Phase 2 (European Partnership Driving Urban Transitions Phase 2) olan proje iklim nötr, kapsayıcı ve sürdürülebilir kentsel alanlara doğru geçişleri güçlendirmek için dönüştürücü bir araştırma ve yenilik programı geliştirmeyi ve uygulamak hedefleniyor.

Bu hedef kapsamında da enerji, hareketlilik ve döngüsel ekonomi olmak üzere üç kritik kentsel alana ve bunların karşılıklı ilişkilerine odaklanılacak.

TÜBİTAK fonlayıcı kuruluş olduğu ve her sene çağrıya çıkılan DUT Ortaklığı için Türkiye’den seçilen ortakların fonlanmasından da sorumlu.

Proje “HORIZON-CL5-2023-D2-01-08: Driving Urban Transition Co-funded Partnership” çağrısı kapsamında sunulmuştu.

Arçelik

Şirketin 39 ortağı arasında yer aldığı kısaltması META BUILD (Powering the METAmorphosis of BUILDings towards a decarbonised and sustainable energy system) olan proje ile binaların enerji verimliliği ilkesinin önceliklendirilerek AB bina stokunda, karbon salımının azaltması amaçlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda da düşük karbonlu teknolojiler ile binaların termal enerji talebinin elektrikle sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve depolama sistemlerini entegre edilmesi ve akıllı enerji yönetim sistemleriyle binaların dijitalleştirilmesi hedefleniyor.

Projenin hedefleri arasında, binaların yaşam döngüsü boyunca karşılaşılan zorlukların ele alınması ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birleştirilen ısı pompaları gibi teknolojilerin kullanılarak sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmesi, maliyet etkin ve tekrarlanabilir çözümler geliştirerek ve sergileyerek enerji verimli, karbonsuz bina ısıtmasının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak da bulunuyor.

Proje *HORIZON-CL5-2023-D4-01-05: Innovative solutions for cost-effective decarbonisation of buildings through energy efficiency and electrification” çağrı başlığı kapsamında sunulmuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TOFAŞ & Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Üniversite ve şirketlerin 12 ortak ile birlikte yer aldıkları kısaltması HEATWISE (Holistic Energy management And Thermal Waste Integrated System for Energy optimization) olan proje üçüncül binalardaki önemli bilgi teknolojisi (BT) bağlamında gelen yüklerle ilgili termal yönetim zorluklarına çözüm getirmeyi amaçlanıyor.

Proje ile bu amaç doğrultusunda BT sistem ekipmanları için tesis odalarında ve bina yönetimi düzeyinde teknolojik yenilikler geliştirmek ve doğrulamak hedefleniyor. Bu kapsamda da enerji verimliliği ve termal yönetim optimizasyonuna yönelik dört farklı çözüm üzerinden çalışmalar yapılması planlanıyor.

Ayrıca proje sonucunda, üçüncül binaların enerji optimizasyonuna katkı sağlayacak ve proje etkisini artıracak bilgi paylaşım platformunun hayata geçirilmesi de planlanıyor.

Proje “HORIZON-CL5-2023-D4-01-04: Thermal management and energy optimisation of high energy demand IT systems equipment in tertiary buildings” çağrı başlığı kapsamında sunulmuştu.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. & ODTÜ GÜNAM

Kısaltması APOLLO (A Proactive Approach to the Recovery and Recycling of Photovoltaic Modules) olan proje kapsamında, gelişme safhasında olan mevcut fotovoltaik modüllerin atık geri dönüşümlerine ilişkin ekonomik, sürdürülebilir ve döngüsel geri kazanım uygulamaları ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca blok zincir tabanlı uygulamaların da gerçekleştirilerek yeniden imal edilen veya geri dönüştürülen PV bileşenleri için çevrim içi bir pazar oluşturulması da hedefleniyor.

Proje daha önce “HORIZON-CL5-2022-D3-03-09: Recycling end of life PV modules” çağrı başlığı kapsamında sunulmuş ve yedek listede yer bulmuştu. Programda yeni yapılan güncelleme kapsamında da fon sağlamaya hak kazandı.

BM SUMER

Şirketin proje ortağı olarak yer aldığı, kısaltması INF4INiTY (Integrated Designs for Future Floating Offshore Wind Farm Technology) olan proje ile yüzer deniz üstü rüzgar enerjisi çiftlikleri için doğa dostu tasarım ve kritik teknolojiler geliştirerek, Avrupa Komisyonu’nun iklim hedeflerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Proje kapsamında sayısal modelleme ve deneysel analiz uzmanlığı ile endüstriyel teknoloji geliştirme birleştirilerek sürdürülebilir ve ekonomik çözümler elde edilmesi de hedefleniyor.

Proje daha önce “HORIZON-CL5-2023-D3-01-05: Critical technologies for the offshore wind farm of the Future” çağrı başlığı kapsamında sunulmuş ve yedek listede yer bulmuştu. Programda yeni yapılan güncelleme kapsamında da fon sağlamaya hak kazandı.