“Türkiye enerji verimliliği eylem planı ile 1,2 milyar dolar tasarruf sağladı”

AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı, Faz II Projesi Kapanış Konferansı yapıldı

27 Mayıs 2021

AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz II Projesi Kapanış Konferansı’nın ilk günü 26 Mayıs 2021 günü Dünya Bankası ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Program 2015 yılından beri Dünya Bankası ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülmekteydi.

Etkinliğin ilk gününde konuşan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste T. Kouamé şunları kaydetti;

“Dünya Bankası, Türkiye’de enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve gaz iletimi ve depolaması alanlarında finansman ve bilgi çalışması yoluyla enerji sektörünü dönüştürme çabalarında uzun vadeli bir ortağıdır. 2014 yılından bu yana, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında, enerji sektörünün geleceğini şekillendirmek için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Dünya Bankası, enerji sektöründe rekabetçi gaz ve elektrik piyasalarının gelişimini, yenilenebilir enerji ve şebeke entegrasyonunu, enerji verimliliğini, enerji depolama sistemleri kullanımını ve kapsamlı kapasite geliştirme çalışmalarını desteklemek üzere yıllara yayılan 25 milyon Avro bütçeli bu Projeyi hayata geçirmiştir. Proje kapsamında iki fazda politika, veri, modelleme ve enerji planlaması çalışmaları yürütülmüştür. Bu proje, hem politika oluşturma hem de kurumsal güçlendirme konusunda önemli çıktılar üretmiştir. Bu proje ile Dünya Bankası’nın Türkiye’nin enerji sektöründeki uzun soluklu angajmanı daha da derinleşmiştir. Bununla birlikte enerji stratejileri, planlama çabaları, taslak politika ve düzenlemeleri ile çeşitli kamu girişimlerini ve programlarını geliştirerek devlet kurumlarına toplu olarak değerli katkı sağladığına inanıyoruz. Enerji sektörünü ve yeşil dönüşümü güçlendirerek Türkiye’nin ekonomisini güçlendirme çalışmalarını desteklemeye kararlıyız. Türkiye’de sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi bir enerji geleceği inşa etmek için Dünya Bankası ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı arasında işbirliğinin güçlenerek devam etmesini bekliyorum.”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut da konferanstaki konuşmasında şunları söyledi;

“Ekonominin tüm sektörlerinde enerji üretimi ve kullanımı Avrupa Birliği’nin sera gazı salımlarının üçte ikisinden fazlasını oluşturmaktadır. Bu pay Türkiye’de daha da yüksektir. Bu nedenle enerji üretim sektörü büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklara dayanan bir hale gelmek için hızlı hareket etmek durumundadır. Hem Türk hükümeti hem de iş dünyasını ülkenin enerji pastasından yenilenebilir enerjinin payını artırma konusundaki başarılarından dolayından tebrik etmek isterim. Bizler Türkiye’nin kendi hidrojen stratejisini başlattığını biliyoruz ve bu hidrojen enerjiye olan ilgiyi de anlıyoruz. Türkiye’nin enerji sektörünün geleceğini daha temiz kılacak (bu tür) çevreci yaklaşımları desteklemekteyiz ve müşterek menfaatimize olacak şekilde işbirliğimizi sürdürmek arzusundayız.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da etkinlikteki konuşmasında IPA kapsamında yapılan çalışmalar ve elde edilen kazanımlar hakkında bilgi verdi.

Bayraktar şunları kaydetti;

“Bakanlık olarak özellikle son 10 yılda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji piyasasının geliştirilmesi ve AB ile entegrasyon çalışmalarımıza hız verdik.

AB ile Mali İşbirliğimiz çerçevesinde, Katılım Öncesi Yardım Aracı, kısaca IPA aracılığıyla, enerji sektöründe ortak programlar yürütüyoruz. Bu kapsamda, 2007 yılından bu yana enerji sektöründe yaklaşık 106 milyon Avro tutarında teknik yardım ve pilot altyapı yatırımı projelerini yürütmekteyiz.

Faz-II Programı kapsamında hazırladığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı uygulayarak 2017-2020 döneminde, 4,8 milyar dolar yatırım yapılmış, toplam 1,2 milyar dolar tasarruf sağlanarak 10 milyon ton emisyon azaltımı sağlanmıştır.

Küresel enerji dönüşümünde somut başarılara imza atabilmek için tüm paydaşlarla eşgüdüm halinde hareket etmek gerekmektedir. Biz de bu süreçte, başta tüketiciler olmak üzere, üreticiler, finansal kuruluşlar, piyasa oyuncuları ve AB, Dünya Bankası, EBRD gibi kuruluşlarla iş birliğine devam ediyoruz.”

 

Dünya Bankası Proje yöneticisi Kıdemli Enerji Uzmanı Yasemin Örücü de konferanstaki konuşmasında şunları dile getirdi;

“2014’ten bu güne devam eden Dünya Bankası ve Enerji Bakanlığı işbirliği, sektörün önemli gündemlerinin istişare edildiği, uluslararası uzmanların deneyim ve görüşleriyle zenginleştirilmiş çözümlere ulaşıldığı bir platform oluşmasına yârdim etti. Bu kapsamda enerji depolama, enerji verimliliği yatırımları ile vadeli elektrik ve gaz piyasalarının oluşturulmasına yönelik detaylı hazırlıklar gerçekleştirildi. Yine, uzun vadeli enerji planlaması için oluşturulan EST modeli bugün aktif bir şekilde ilgili ekiplerce kullanılmaktadır.”