Enerji mevzuatında değişiklik öneren kanun teklifi kabul edildi

Altı yasada değişiklik öneren 47 maddelik teklif kanunlaştı

25 Kasım 2020

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3116) üzerindeki görüşmeler 25 Kasım günü tamamlandı.

47 maddeden oluşan teklif 3213 sayılı Maden Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, 6446 Elektrik Piyasası Kanunu maddelerinde değişiklik öneriyordu.

Görüşmeler sırasında plan ve bütçe komisyonundan geçen metinde yer alan madencilik faaliyeti yürüten şirketlerin ruhsat alanları dışında faaliyet yürütebilmelerine imkan sağlayan altıncı madde tekliften geri çekildi.

Eklenen on üçüncü madde ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun Tanımlar başlıklı 3’üncü maddesinde çeşitli değişiklikler yapıldı.

 

Çöp gazı biyokütle tanımı içine dahil edildi*

Kabul edilen bir önerge ile 5346 sayılı Kanun’un Tanımlar başlıklı 3’üncü maddesinde de değişiklikler yapıldı.

Değişiklikler ile kanunun Yenilenebilir Enerji Kaynakları’nın tanımlayan 8 nolu bendindeki “biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil)” ibaresi çıkarıldı.

Biyokütle’nin tanımlandığı 9 nolu benddeki “kentsel atıkların” ibaresi de “biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil)” olarak değişti.

Aynı zamanda aynı benddeki “tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler” ibaresi “gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıkları, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri” şeklinde değiştirildi.

 

Lisanssız yatırımların 10 yıl sonrası belirginleşti

19 Kasım 2020 tarihli oturumunda verilen bir önerge ile 5346 sayılı Kanunun YEK Destekleme Mekanizması başlıklı altıncı maddesinde yapılan değişiklik ile YEKDEM’den yararlanma süresi on yılı aşan lisanssız elektrik üretim tesislerinin bu süre sonunda yapabileceği elektrik satış yöntemine yönelik iki seçenek belirlendi.[1]

Buna göre komisyondan geçen düzenlemede bu tesisler için abone grublarına ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli üzerinden satmalarına yönelik teklif değiştirildi.

Önergeye göre bu tesislerin on yıllık süre sonrasında lisanslı üretim faaliyetine geçebilmeleri mümkün olacak. Bunun koşulu ise bu tesislerin lisans süreleri boyunca elektrik satışından elde ettikleri gelirin yüzde 15’ini YEK Destekleme Mekanizmasına Katkı Bedeli olarak ödemeleri olacak.

Diğer bir seçenek olarak ise bu tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası üretim satılabilecek. Bu satış için ödenecek bedel ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Belirlenecek rakam ise elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatının altında olacak.

 

Sera ve kaplıcaların idare payı düşürüldü

TBMM Genel Kurulu’nun 24 Kasım 2020 tarihli oturumunda kabul edilen diğer bir önerge ile de 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun onuncu maddesinin birinci fıkrasındaki idare payını düzenleyen 27’inci maddenin e bendinde değişiklik yapıldı.[2]

Önerge ile komisyondan kabul edilen metinde 3 Türk lirası olarak belirlenmiş olan, doğrudan veya dolaylı olarak sera kapılaca ve diğer tesislerde kullanılan akışkanın bir metreküpü için ödenecek idare payı seralarda kullanılanlar için 1 Türk lirası, kaplıca ve diğer alanlarda kullanılan su için ise 2 Türk lirası olarak belirlendi.

25 Kasım tarihli oturumda bütün maddelerin görüşülmesi ardından 27’inci madde tekrar görüşüldü.[3]

Komisyonun önerisi üzerine maddede yapılan son değişiklik ile bu bedelin 1,5 Türk lirasını geçmeyecek şekilde ve hesaplama yöntemi bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceği hükmü getirildi.

 

45’inci maddede redaksiyon yapıldı

25 Kasım 20920 tarihli oturumda da 6446 sayılı Kanuna Lisans ve önlisanslara ilişkin sonlandırma ve tadil hakkı başlıklı olarak eklenen Geçici 29’uncu madde de geçen “EPDK” ibaresinde redaksiyon yapılarak “kuruma” olarak değişti.

Komisyon Başkanı Muhammet Elitaş redaksiyon gerekçesi olarak 6446 sayılı Kanun’da EPDK’nın Kurum şeklinde ifade edileceğine dair hüküm bulunmasını gösterdi.

 


[1] TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı 18. Birleşim Tutanakları (19.10.2020)

[2] TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı 19. Birleşim Tutanakları (24.10.2020)

[3] TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı 20. Birleşim Tutanakları (25.10.2020)

* Haber metninin önceki halinde yer alan çöp gazının yenilenebilir enerji kaynaklarından çıkarıldığına dair hatalı ifade düzeltilmiştir.