Temiz Enerji Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Bursa’da yapılan 8. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Sonuç Bildirgesi açıklandı.

4 Ocak 2011

1-3 Aralık 2010 tarihlerinde Bursa Merinos AKKM’de yapılan Temiz Enerji sempozyumu kapanış oturumunda belirlenen sonuç bildirgesi aşağıda verilmiştir.

1- Enerji kaynaklarını birbirlerinin rakibi olarak değil tamamlayıcısı olarak görmek gerekir. Fosil veya nükleer yakıtlarla da üst düzey enerji üretim ve emisyon giderici teknolojiler kullanılarak temiz enerji üretmek mümkündür. Ayrıca bir ülke kendi öz kaynaklarını çevreyi en az kirletici tedbirleri alarak azami ölçüde kullanmalıdır.

2- Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinden yeterince yararlanılamamaktadır. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının yerli üretimdeki payları arttırılmalıdır. Bunun için yenilenebilir enerji kanunu biran önce çıkarılmalıdır.

3- Türkiye’deki rüzgar ve güneş enerjisi haritalarının sağlıklı yapılmadığı anlaşılmaktadır. Özellikle rüzgar ölçümlerinin şehir merkezine yerleştirilen istasyonlarla yapılması önemli hatalara neden olmaktadır. Örneğin bu haritalar baz alınarak yapılan projelerin doğrulukları şüphelidir. Bu nedenle bu haritaların iklim değişiklikleri de göz önünde bulundurarak yeniden hazırlanması gerekmektedir.

4- Enerji verimliliği de yenilenebilir ve fosil enerji kaynakları gibi bir enerji kaynağı olarak görülmelidir. Eğer enerji verimliliği enerjinin yoğun bir biçimde kullanıldığı ulaşım, sanayi ve konut sektöründe etkin bir biçimde uygulanabilirse önümüzdeki yıllarda artan enerji ihtiyacının önemli bir kısmı bu yolla karşılanabilir. Enerji verimliliği uygulamalarını arttırmak için yerel yönetimler nezdinde “enerji birimleri” kurulabilir. Gerekli uyarılar, eğitimler vs bu birim tarafından organize edilebilir.

5- Elektrikli araçlar çevreci, doğayı kirletmeyen, sıfır emisyon yayan araçlar olarak tanıtılmaktadırlar. Fakat bu araçların sıfır emisyon neşreden araçlar olabilmesi için akülü araçlarda aküleri besleyen elektrik enerjisinin, yakıt pilli elektrikli araçlarda ise kullanılan hidrojenin temiz enerji teknolojileri ile üretilmesi gerekmektedir. Önümüzdeki yıllarda bataryalı, hibrid ve yakıt pilli elektrikli araçlar arasında ciddi bir rekabet yaşanması beklenmektedir. Elektrikli araçların üretim maliyetlerinin klasik araçlar göre yüksek olması nedeniyle şimdilik teşvikler olmadan klasik araçlarla rekabet etmesi zor görünmektedir.

6- Fotovoltaik sistemler, rüzgar türbinleri ve bunların yardımcı ekipmanları maalesef yurt dışından ithal edilmektedir. Yerli üretim desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

7- Orman, tarım, hayvansal ve meyve sanayi atıkları başta olmak üzere Türkiye’nin bölgesel olarak ciddi biyokütle kaynağı bulunmaktadır. Bu atıklar değişik yöntemler kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

8- Elektrikli araçların şehir merkezinde kullanımı teşvik edilmeli, Avrupa Birliğinde yapılan düzenlemelerden esinlenerek yönetmelikleri oluşturulmalıdır

9- Evlerde mikro su, rüzgar ve güneş enerjisi kullanımı arttırılmalı, bunun ile ilgili teşvik sistemi geliştirmeli, 500 kW’ın altındaki üreticilerin şebekeden karşılıklı elektrik alış-verişini düzenleyen yönetmelikler bir an önce uygulanmalıdır.

10- Temiz kömür teknolojilerinin kullanımı arttırılmalı, yatırımcıya bu yönde teşvikler sunulmalıdır.

11- Çevre Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı işbirliği yaparak yerel yönetimlerde temiz enerji uygulamalarına kaynak aktarmalıdır. Ayrıca, yerel yönetimlerin bünyelerindeki, hidrolik, rüzgar ve biyoatık potansiyellerini değerlendirmek üzere öncelikle projelendirme yapmalıdırlar.

12 – Nükleer enerjinin temiz üretim teknolojileri arasında sayılarak bu yönde teknoloji oluşumu yaygınlaştırılmalıdır.

13- Enerji verimliliği konusunda özel bir fon oluşturulmalıdır.

14 – Elektrikli araçların devreye alınmasında teşvik sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülebilir enerji arzı için düzenleme konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Doğal varlıklar korunarak yatırımlar yapılması sağlanmalıdır.