Tarımsal faaliyetlere yönelik bağlantı hattı şartları güncellendi

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

8 Eylül 2022

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde tarımsal faaliyetlere yönelik elektrik üretim yatırımlarının bağlantı başvurularına yönelik değişiklik yapıldı.[1]

Düzenlemenin Bağlantı Başvurusu başlıklı 10’uncu maddesine eklenen iki fıkra ile tarımsal bağlantı hattı tesis edilmesi için gerekli bağlantı başvurusu sayısı belirlendi.

Buna göre bu bir bölgeye bağlantı hattı tesisi için fiili şebeke güzergahına göre uzaklığı 2 km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az iki, uzaklığı 5 km’ye kadar olan kullanım yerleri için ise en az beş başvuru yapılması gerekecek.

Bu hattın geçici kabülünün yapılması ile de bu hattan başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni bağlantı başvurusu verilebilecek.

Düzenlemeye eklenen ilgili iki fıkra şu şekilde oldu;

(8) Tarımsal faaliyet amaçlı bağlantı taleplerinde, birden fazla talebin bulunması ve şebeke yatırımının gerekmesi halinde, bu kapsamda tesis edilen bağlantı hatları, tarımsal bağlantı hattı olarak kabul edilir. Bu çerçevede, tarımsal bağlantı hattı tesis edilmesi için, fiili şebeke güzergahına göre uzaklığı 2 km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az iki ve uzaklığı 5 km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az beş kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir. Bu kapsamda bulunan kullanım yerlerine ilişkin bağlantı hattı mesafesi her bir kullanım yeri için beş yüz metre olarak uygulanır. Bu çerçevede, ortak kullanıma konu şebeke unsurları ilgili dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Tarımsal bağlantı hattının yapılacağı taşınmazlar için söz konusu taşınmaz malikinin muvafakatinin verilmiş olduğu kabul edilir.

(9) Sekizinci fıkra kapsamında tesis edilen tarımsal bağlantı hattı, geçici kabulünün tamamlanması ile birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın dağıtım tesisi niteliğini haiz olur. Talep halinde bu hattan yeni bağlantı görüşleri verilir.

Uzak mesafelerdeki başvurular dağıtım tesisi çerçevesinde yapılacak

Bununla birlikte düzenlemenin Bağlantı Hattı başlıklı 10/B maddesinin ilk fıkrasının sonuna “Bu mesafeleri aşan kısımlar, dağıtım tesisi çerçevesinde yapılır.” ifadesi eklendi.

İlgili fıkra bağlantı hattı başvurularında, talebe konu tüketim tesislerinin, kullanıcı mülkiyetindeki arazi dışındaki kalan bölümünün bağlantı hatlarına uzaklığına dair sınırları belirliyordu.

Bu sınırlar meskun mahal içindeki OG kullanıcıları için 500, AG kullanıcılar için 60, birden fazla kullanıcı olması halinde 120 ve meskun mahal dışındaki AG kullanıcıları için ise 200 metre olarak belirlenmişti.

İlgili fıkra şu şekilde oldu;

(1) Bağlantı talebine konu yerin tüketim tesisi olması halinde ilgili tüketim tesisinin dağıtım şebekesine bağlantısının sağlanması amacıyla tesis edilecek bağlantı hattının, kullanım yerinin bulunduğu kullanıcı mülkiyetindeki arazi sınırları dışında kalan kısmı;

a) Meskun mahal içinde bulunan OG kullanıcıları için beş yüz metreden,

b) Meskun mahal içinde bulunan AG kullanıcısı için altmış metre, birden fazla kullanıcı olması halinde yüz yirmi metreden,

c) Meskun mahal dışında bulunan AG kullanıcıları için iki yüz metreden, fazla olamaz. Bu mesafeleri aşan kısımlar, dağıtım tesisi çerçevesinde yapılır.


[1] Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik