Tarım yatırımları için yenilenebilir enerji hibe destekleri belirlendi

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlandı

2 Ağustos 2019

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘’Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/30)’’ bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında tarımsal faaliyetlerde bulunacak tesislerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik sağlanacak hibe desteğinin şartları da belirleniyor.

Tebliğe göre tarımsal faaliyette bulunacak tesislerin toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı hibe desteği kapsamında olacak.

Destekten faydalanabilmek için kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekecek.

Elde edilen enerji, mevcut veya Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılacak. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanacak.

Yenilenebilir enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda kuyu maliyetinin hibe desteğinden yararlanabilmesi için elde edilen enerjinin mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesiste kullanılması şart olacak.

Bununla birlikte şebeke dışı yatırımlara destek sağlanmayacak ve biyogaz, güneş veya rüzgar tesislerinin elektrik şebekesine bağlanması gerekecek.

Hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır. Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle projesinde öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmi belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında hibe sözleşmesi tasfiye edilerek teminat yatırımcıya iade edilecek.

Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise bu durumda projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç olmak üzere enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında olmayacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-14.htm