Sürdürülebilirlik raporlamaları için standart ve yükümlülükler belirlendi

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve uygulama ilkeleri yayımlandı

30 Aralık 2023

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) sürdürülebilirlik raporlarında uyulması gereken ilkeleri belirleyen Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları yayımladı.[1]

Resmî Gazete’nin 29 Aralık 2023 tarihli 1’inci mükerrer sayısında yayımlanan standartlar TSRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler ve TSRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar başlıkları ile yayımlandı.

Standartlar uygulamada birlik sağlanması ve raporlama çalışmalarının uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacı Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından 26 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information ve IFRS S2 Climate-related Disclosures standartlarının belirlenmesi ile oluşturulmuş ve ay başında kamuoyu görüşüne açılmıştı.

Uygulama yükümlülüğü olan kuruluşlar belirlendi

KGK tarafından Resmî Gazete’nin aynı sayısında yayımlanan ikinci kurul kararı ile de standartların uygulama kapsamı ve geçiş dönemi ilkeleri belirlendi.[2]

Kararda Sürdürülebilirlik Raporu; Bir işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim hususlarına ilişkin olarak TSRS’ler uyarınca hazırladığı sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor, entegre faaliyet raporu, yönetici raporu vb. adlarla yayımladığı rapor olarak tanımlandı.

Düzenlemeye göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde olanlar dışındaki tüm bankaların raporlamalarında bu standartlara uyması gerekecek.

Karara göre bankalar dışındaki işletmeler için ise üç finansal değer belirlendi ve bu değerlerden ikisini art arda en az iki raporlama döneminde aşan işletmelere standartlara uyma yükümlülükleri getirildi.

Bu değerler de işletmelerin aktif değerlerinin 500 milyon TL’yi, yıllık net satış hasılatının 1 milyar TL’yi ve istihdam ettikleri kişi sayısını 250’yi aşması olarak belirlendi.

Buna göre bu değerlerden ikisini aşan finansal derecelendirme kuruluşları, finansal holding, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim, tasarruf finansman, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile finansal holding şirketlerinde ve bankalarda nitelikli paya sahip olan şirketler, ayrıca Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseselerin, kıymetli madenler aracı kurumlarını, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketlerin standartlara uyma yükümlülüğü olacak.

Geçiş dönemi ilkeleri belirlendi

Kararın geçici maddelerine göre TSRS’lerin uygulandığı ilk raporlama döneminde karşılaştırmalı bilgilerin sunulması zorunluluğu olmayacak.

Bu ilk raporlama dönemindeki raporlamalar da işletmelerin ilgili döneme ilişkin finansal raporlarını yayınlamalarında sonra da yapılabilecek.

Geçiş dönemindeki raporlamalar da ara dönem finansal rapor sunulması gerekiyorsa, ikinci çeyrek veya altı aylık ara dönem finansal raporla aynı tarihte, ihtiyari olarak ara dönem finansal raporlama yapılması durumunda, raporlama döneminin sonundan itibaren dokuz ayı geçmemek kaydıyla, ikinci çeyrek veya altı aylık ara dönem genel amaçlı finansal raporla aynı tarihte, herhangi bir ara dönem finansal rapor sunulmaması durumunda ise TSRS’lerin ilk kez uygulandığı yıllık raporlama döneminin sonundan itibaren dokuz ay içerisinde yapılabilecek.

TSRS’leri uyguladıkları ilk iki yıllık dönemdeki raporlamalarda Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının açıklama zorunluluğu da bulunmayacak.


[1] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21632] Sayılı Kararı

[2] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21634] Sayılı Kararı