Sanayi sitelerindeki yenilenebilir enerji yatırımlarına KDV istisnası geldi

İstisna organize sanayi siteleri ile küçük sanayi sitelerindeki yatırımlarda uygulanacak

11 Ocak 2019

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Bazı Kanun Hükmünde Kararnamalerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369) nin ilk 29 maddesi Genel Kurul’da kabul edildi.

Düzenlemenin 18. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun teşvik belgeli yatırımlarda KDV istisnalarının da düzenlendiği 13’üncü maddesinde değişiklik öneriliyordu.

Önerilen değişiklik ilgili maddenin birinci fıkrasının (j) bendine ‘’yenilenebilir ve diğer enerji’’ ifadesinin eklenmesini içeriyordu.

İlgili madde değişiklikten sonra şu şekilde olacak;

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,

Böylelikle bu kapsamdaki tesislerde yapılacak yenilenebilir enerji ve enerji yatırımları KDV’den müstesna olacak.