Lisanssız yönetmeliğinde güncelleme yapıldı

Düzenlemede birden fazla noktada üretim ve tüketim faaliyetine yönelik ilkeler belirtildi

1 Ekim 2022

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği düzenlemesinde güncelleme yapıldı.[1]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile aynı yönetmelikte 11 Ağustos 2022 tarihli olarak yapılan değişiklik kapsamında bazı ilave değişikler yapıldı.

Ağustos ayında yapılan değişiklik ile elektrik tüketicilerinin birden fazla üretim ve tüketim noktalarını kapsayacak şekilde lisanssız elektrik üretim yatırımı yapmalarına imkan sağlanmıştı.

Düzenlemenin “Aylık Mahsuplaşma” başlıklı 26’ıncı maddesinin 13’üncü fıkrasında yapılan değişiklik şu şekilde oldu;

5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında sisteme farklı dağıtım bölgesi sınırları içerisinden bağlanacak şekilde üretim tesisi veya tesisleri kurulması halinde, tüketim tesisine tesis veya tesislerine ait elektrik enerjisi çekiş miktarları ve varsa aynı ölçüm noktasında üretim tesisine ait veriş miktarları bağlantı anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda tespit edilerek ilgili şebeke işletmecisi tarafından her ayın üçüncü işgününe kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki ilgili görevli tedarik şirketine bildirilir ve bu madde kapsamındaki iş ve işlemler ilgili şebeke işletmecisi ile görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür ilgili görevli tedarik şirketine veya ilgili piyasa işletmecisine bildirilir. Bu madde kapsamında bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması zorunludur farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabilir. Üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması durumunda mahsuplaşma işlemleri, piyasa işletmecisi tarafından yürütülür.

“Tüketim Tesisleri” başlıklı 28’inci maddenin ilk iki fıkrasında da şu değişiklikler yapıldı;

(1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin bir dağıtım bölgesinde kurulu üretim tesisinde ürettikleri enerji 5 inci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, ancak aynı dağıtım bölgesi içerisinde yer alan ve aynı kişiye ait tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilebilir. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında bir üretim tesisinde kapsamındaki üretim tesislerinde üretilen enerji, aynı dağıtım bölgesi içerisinde yer alma şartı aranmaksızın aynı kişiye ait tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilebilir. Bu hüküm kapsamında birden fazla tüketim tesisi için üretim tesisi kurulmak istenmesi ve yapılan mahsuplaşma işlemi sonunda tüketimin üretimden büyük olması halinde, tüketim faturası ilişkili tüketim tesislerinin mahsuplaşılmamış tüketimleri oranında düzenlenerek tebliğ edilir.

(2) OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki üretim tesisleri, ancak yine OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki OSB dağıtım lisans bölgesi dışındaki aynı kişiye ait tüketim tesisleri ile ilişkilendirilebilir. Ancak OSB dağıtım lisansı bölgesi içinde yer alan bir tüketim tesisi için diğer madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla OSB dağıtım lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabilir.

Düzenlemenin “Tüketim ihtiyacına yönelik uygulamalar” başlıklı 30’uncu maddesinin 2’inci ve 5’inci fıkralarında yapılan değişiklikler ise şu şekilde oldu;

(2) Bu madde kapsamındaki tesisler için aynı dağıtım bölgesinde yer almak koşuluyla üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında olması şartı aranmaz.

(5) Bu madde kapsamında üretim tesisi ile ilişkilendirilen birden fazla tüketim tesisinin olması halinde, serbest tüketici olunan durumlar için tüketim tesislerinin tamamının tedarikçi seçme hakkını kullanıyor olması ve bütün tesislerin enerji tedariğinin tek bir tedarikçiden karşılanması zorunludur. Bütün tesislerin enerji tedariğinin tek bir tedarikçiden karşılanmadığı durumlarda aylık mahsuplaşma işlemi yapılmaksızın ilgili tedarikçilerce tüketim için tedarikçi ve tüketici arasındaki sözleşme veya ikili anlaşma hükümlerine göre fatura tahakkuk ettirilerek bedeller tahsil edilir. İlgili dönemde üretilen enerjinin ise görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Serbest tüketici hakkını kullanmayarak görevli tedarik şirketinden elektrik temin eden tüketim tesisleri için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Düzenlemeye Geçici 7’inci Madde olarak da şu bölüm eklendi;

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 26 ncı ve 30 uncu maddeler kapsamında işlemleri yürütülen tesislerde, üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde mahsuplaşma işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin gerekli altyapı 3 (üç) ay içerisinde piyasa işletmecisi tarafından hazırlanır. (2) Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvurular ile halihazırda işletmede olan tesislere yönelik talepler, 1/1/2023 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınır. (3) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla işletmede olan veya 1/1/2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri, 1/1/2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür.


[1] Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik