Lisanssız yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı

Yönetmeliğin 5 maddesi güncellendi

17 Ocak 2018

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan düzenleme ile yönetmeliğin 5 maddesinde değişiklik yapıldı.

Yerel yönetimlere uzaklık istisnası

Düzenleme ile lisanssız yönetmeliğinin lisanssız elektrik üretim tesislerinin mevcut şebekeye olan uzaklık şartlarını belirleyen 6. maddesinin 8. fıkrasında değişiklik yapılarak, ilgili şartların ”yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrol ilişkisini haiz olduğu tüzel kişiler” için uygulanmayacağı hükmü getirildi.

Ayrıca aynı 6. maddeye 13. fıkra olarak aşağıdaki bölüm eklendi;

”23 Mart 2016 tarihinden önce toplulaştırılarak veya tekli de olsa münhasıran lisanssız üretim tesisleri için yapılmış olan ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili şebeke işletmecisince devralınmayan, dağıtım tesisi niteliğini haiz tesisler üzerinden üretim tesislerine ve/veya lisanssız üretim tesisiyle ilgili olmayan tüketim tesislerine bağlantı görüşü verilmesi halinde, söz konusu tesislerin ortak kullanım haline gelen kısmı Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca ilgili şebeke işletmecisi tarafından devralınır.”

Hibe ve kredi sözleşmelerinin şebeke işletmecisine verilme süresi uzatıldı

Bağlantı başvurularının düzenlediği 7. Maddenin, 7. fıkrasında yapılan değişiklik ile tarım ve kırsal kalkınma amaçlı 300 kW’ı geçmeyen ile atıksu arıtma tesislerinin ihtiyacı için yapılacak projelerin, çeşitli hibe ve kredi programlarından yararlandıkları takdirde, bu hakkın kazanıldığına dair sözleşmenin, bağlantı anlaşmasının imzalanmasının ardından şebeke işletmecisine sunulma süresi 3 aydan 7 aya çıkarıldı.

7. maddenin 9. fıkrasında yapılan değişiklik ile de tarımsal sulama, atıksu tesisleri ve kooperatiflerin ve birliklerin yapacağı projeler gibi yönetmeliğin 7. maddesinin 7. ve 8. fıkralarında izin verilen projelerde de uzaklık şartlarının yerel yönetimler ile yerel yönetimlerin kontrol ilişkisini haiz olduğu tüzel kişiler için uygulanmayacağı hükmü getirildi.

Yönetmeliğin 12. maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişiklik ile de bir kişiye bir yıl içinde tahsis edilebilecek kapasitenin belirlenmesinde, 10 kW’a kadar olacak projelerin hariç tutulacağı bildirildi.

Mücbir sebep netleştirildi

24. Maddenin 1. fıkrasında yapılan değişiklik ile mücbir sebepler ifadesi, ”Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir sebepler” olarak değiştirildi.

Devir şartlarında değişiklik yapıldı

Düzenleme ile lisanssız tesislerin devirleri konusunda da bazı güncellemeler yapıldı.

Geçici kabulü yapılmış tesislerin devri için, tesisi devralacak gerçek veya tüzel kişinin, devretmek isteyen kişi ile aynı şekilde kapasite tahsisini sağlayan şartları taşıması gerektiği hükmü getirildi.

Düzenlemede 10 kW’a kadar olan sistemlerin devri için geçici kabülün yapılma şartı olmadığı belirtilirken bununla birlikte tarımsal sulama, kooperatifler, birlikler gibi yönetmeliğin 7. maddesinin 7. ve 8. fıkralarında belirlenen, münhasıran kapasite tahsisi gerçekleştirilenlerin ise tesislerini yalnızca aynı alandaki kişilere devredebileceği hükmü getirildi.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.