Kamuda enerji verimliliği yatırımlarının önü açıldı

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlandı

15 Nisan 2021

Kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji performans sözleşmeleri yolu ile enerji verimliliği yatırımları yapmalarının önünü açan yasal düzenleme bugünkü Resmî Gazete’de yayınlandı.[1]

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ başlıklı düzenleme kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazlar ile kamu tarafından yürütülen hizmetlere dair yapılacak enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihalelerin çerçevesini belirliyor.

Tebliğe göre kamu idareleri yatırım bedeli 2 milyon TL ve üstündeki enerji verimliliği yatırımları için kapalı teklif usulüne göre ihale yapabilecekler.

Projelerin yatırım bedellerinin yaklaşık maliyet tespiti enerji verimliliği etüt raporu ile yapılacak.

Binalarda verilecek tasarruf garantisi uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin %10’undan, herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için %20’sinden az olamayacak.

Bununla birlikte basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği önlemleri, enerji performans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bununla birlikte düzenleme kamu bina ve tesislerinde yapılacak atık enerjinin geri kazanılması ile yenilenebilir enerji yatırımlarını da enerji verimliliği önlemi olarak kabul ediyor.

Yüklenici, izleme döneminin başladığı 12 aylık her dönemin sonunda tüm uygulama alanlarının toplamı üzerinden taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az %70’ini sağlamak zorunda olacak. Bu oran sağlanamadığı takdirde yüklenici projede maliyetin tamamını karşılayacağı şekilde revizyon yapmak zorunda olacak. Bu oran sağlandığında da bir önceki dönem veya dönemlerde yapılmayan ödemeler ilgili dönem içerisinde doğrulanan tasarruf miktarı üzerinden gerçekleştirilecek. Yüklenici bu durumda gecikme faizi, eskalasyon ve benzeri gerekçeyle artış talep edemeyecek.

İzleme dönemi boyunca, birbirini takip eden 12 aylık dönemlere ait doğrulanan tasarruf miktarının üç dönem boyunca tasarruf garantisinin %70’inin altında kalması durumunda, sözleşme idarece feshedilecek, teminat irat kaydedilecek ve genel hükümler uygulanacak.

Yüklenici bu durumda fesih nedeniyle idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir nam ve ad altında talepte bulunamayacak.

 


[1] Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ