Kamuda enerji performans sözleşmelerinde enflasyon düzenlemesi yapıldı

Birim enerji fiyatlarına enflasyon oranı uygulanabilecek

18 Mart 2022

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. [1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklik ile sözleşmelerde birim enerji fiyatları için yıllık bazda enflasyon oranı uygulanabileceğine dair hükümler eklendi.

Değişiklik ile düzenlemenin Ödemeler başlıklı 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde güncellendi;

(2) Tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında, şartnamede belirlenen birim enerji fiyatları kullanılır. İdare, Türkiye İstatistik Kurumunun Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla şartnamede birim enerji fiyatları için yıllık bazda uygulanacak enflasyon oranı belirleyebilir. Doğrulanan toplam tasarrufun tutarı, tasarruf doğrulama raporundaki her enerji verimliliği önleminde doğrulanan yıllık enerji tasarrufu miktarı ile şartnamede belirlenen ilgili tasarruf kalemine ait birim enerji fiyatının çarpılması ile elde edilecek sonuçların toplamıdır. Şartnamede birim enerji fiyatları için enflasyon oranı tanımlanması durumunda her yılın birim enerji fiyatı şartnamede tanımlı enflasyon oranı kullanılarak hesaplanır ve ilgili yıla ait tasarruf miktarı ile çarpılarak yıllık tasarruf tutarı hesaplanır. Enerji üretimine yönelik önlemler olması durumunda, birim enerji fiyatı ve/veya enflasyon oranı tanımlanabileceği gibi İdare tarafından şartnamede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan birim fiyatları esas alan fiyat farkı mekanizması tanımlanabilir. Bu durumda, şartname ve sözleşme taslağında gereken düzenlemeler İdare tarafından yapılır. Her hâlükârda, yıllık bazda ödenecek bedelin hesabında kullanılacak birim enerji fiyatı, tasarruf doğrulama raporunun onaylandığı tarihteki idarenin enerji faturasına esas birim enerji fiyatından fazla olamaz.”

Düzenlemenin “Mali Teklif Formu başlıklı Ek-2’sinin 37 numaralı dipnotundaki “Aşağıdaki tabloda İstekliye verilecek Tasarruf miktarı sütunun toplam miktarı Teklif bedeli olarak buraya rakam ve yazı ile yazılacaktır.” cümlesinden sonra gelecek şekilde de “Şartnamede enflasyon oranı tanımlanması durumunda her yılın birim enerji fiyatı şartnamede tanımlı enflasyon oranı kullanılarak hesaplanır ve ilgili yıla ait tasarruf miktarı ile çarpılarak yıllık tasarruf tutarı hesaplanır.” cümlesi eklendi.

Ayrıca düzenlemenin Enerji Performans Sözleşmesi başlıklı Ek-3’ünün Sözleşme Bedeli ve Ödemeler başlıklı 9’uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki gibi oldu;

Şartnamede enflasyon oranı veya fiyat farkı mekanizması tanımlanmamış olması durumunda, yüklenici tarafından Birim Enerji Fiyatlarına, Sözleşme süresince hiçbir sebeple fiyat farkı uygulanmaz. Yüklenici, Teklifini basiretli bir ticari olarak hareket ederek belirlediğinde, herhangi bir sebeple fiyat ve iş artışı talep edemez ve Sözleşmenin uyarlanmasını isteyemez. Şartnamede enflasyon oranı veya fiyat farkı mekanizması tanımlanmış olması durumunda ise yıllık bazda ödenecek bedelin hesabında kullanılacak birim enerji fiyatı, tasarruf doğrulama raporunun onaylandığı tarihteki idarenin enerji faturasına esas birim enerji fiyatından fazla olamaz.

 


[1] Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ