İletim sistemi kullanıcılarına uygulanacak gecikme zamları düşürüldü

Elektrik Piyasasında Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği değiştirildi

25 Haziran 2024

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile yönetmeliğin ”Ödeme prosedürü” başlıklı 25’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “1,3” olarak değiştirildi.

Bu değişiklik ile iletim sistemi kullanıcılarına TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından tebliğ edilen ödeme ile yükümlü oldukları bedeller için uygulanacak gecikme zammının iki kat yerine 1,3 kat olarak uygulanmasına yönelik değişiklik yapılmış oldu.

Ödeme prosedürü

MADDE 25 – (1) TEİAŞ veya dağıtım şirketi, her türlü vergi ve yükümlülükler de ilave edilmiş olan ayrıntılı ödeme bildirimini, takip eden ay içerisinde kullanıcıya gönderir.

(2) Kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen onbeş gün içerisinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ veya dağıtım şirketine öder. Ödemede gecikilen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı uygulanır. İletim sistemi kullanıcıları hakkında bu oran iki 1,3 kat olarak uygulanır.

(3) Maddi hatalar dışında, ödeme bildirimi içeriğine yapılan itiraz ödemeyi durdurmaz. TEİAŞ veya dağıtım şirketinin hatası nedeniyle fazla ödenmiş olan tutara, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde itirazda bulunulabilir. İtirazın kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde fazla ödenen tutar, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte kullanıcıya iade edilir.

 


[1] Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik