İkinci YEKA yarışmaları için şartname taslakları yayınlandı

Yeni şartnameler ile yerli ortak şartı kalktı, yerli üretim şartları esnedi

20 Eylül 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları modeli kapsamında rüzgar ve güneş enerjisi alanında 1.000 MW‘lık kapasiteler için gerçekleştirilecek yeni yarışmalar ile ilgili taslak ihale şartnamelerini yayınladı.

Sektör birlikleri TÜREB ve GÜNDER tarafından duyurulan şartnamelere göre gelecek yıl yapılması planlana kapasite tahsis yarışmalarında Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemi uygulanacak.

Yarışmalar ihale ilanlarında yer alacak kilovat-saat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılacak, en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılacak.

Yarışmalarda belirlenen fiyatlar, 15 yıl boyunca geçerli olacak.

Lisans süreleri rüzgar enerjisi yatırımları için 49, güneş enerjisi yatırımları için ise 30 yıl olacak.

Güneş YEKA-2 yarışmaları 2019’ın Ocak ayı son haftasında tek seferde gerçekleştirilecek.

Rüzgar YEKA yarışmaları için ise bir tarih belirtilmedi.

 

Yerli ortak şartı yok

Taslaklarda, bir önceki YEKA yarışmaları aksine, yarışmaya katılan tüzel kişi veya iş ortaklıkları veya konsorsiyum ortaklık yapısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve teknoloji sağlayıcısına ait asgari pay oranı aranmayacağı yer aldı.

Sözleşme ve pay devirleri mümkün olacak

Şartname taslaklarına göre YEKA-2 yarışmalarını kazanan şirketler sözleşmelerini şartnamelerdeki şartları sağlamak kaydı ile aynı hak ve yükümlülüklerle üçüncü kişilere devredebilecek.

Bu işlemler projeler devreye girmeden önce olacak bakanlık onayı, devreye girdikten sonra ise bakanlığa bildirim kaydıyla gerçekleşebilecek.

Yatırımcılar aynı zamanda her bir YEKA için bir adet RES veya GES şirketi kurup, projeler tamamen devreye girmeden mali yeterlilik ve bakanlık onayı sağlamak kaydı ile, projelerin tamamı işletmeye alındıktan sonra ise Bakanlığa bildirim kaydı ile pay devri gerçekleştirebilecekler.

 

Rüzgarda dört yarışma yapılacak

YEKA RES-2 şartname taslağına göre Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde, her biri 250 MWe olmak üzere dört yarışma yapılacak.

Her bir bağlantı bölgesinde kurulacak RES’lerin toplam kurulu gücü, tahsis edilen toplam kapasitenin %70’inden (175 MWe) az olamayacak, bununla birlikte yarışmayı kazanan firmalar bağlantı bölgeleri için tahsis edilen bağlantı kapasitesinin % 30 fazlasına (325 MWe) kadar aday YEKA alanı önerebilecek.

Rüzgar türbinlerinin güncel teknolojiye ve IEC 61400 standartları serisine uygun ve asgari gücü 3,0 MWe güce sahip olması gerekecek.

Rüzgar yatırımlarında yerlilik oranı şartı kule için %65, kanat için %60, rüzgar türbininin diğer tüm ekipmanlarında ise %51 olacak.

Rüzgar türbinlerindeki yerlilik düzeyinin bakanlığın belirlediği puan cetveline göre yapılacak hesaplamaya göre asgari olarak 55 puana sahip olması gerekecek.

 

Güneşte tek yarışma yapılacak

YEKA GES-2 şartnamesine göre ise 2019 yılı Ocak ayının son haftasında gerçekleşecek yarışmada Şanlıurfa-Viranşehir YEKA için 500 MWe, Hatay-Erzin YEKA için 200 MWe ve Niğde-Bor YEKA için ise 300 MWe kapasite tahsis edilecek.

Bununla birlikte Niğde-Bor YEKA içerisinde kurulacak GES’te asgari 30 MW / 90 MWh (AC) kapasitesinde lityum-iyon teknolojili Enerji Depolama Sistemi kurulumu şartı bulunuyor.

 

Modülde yerlilik şartı var, hücrede yok

Şartnameye göre projelerde kullanılacak güneş modülleri yerli malı belgeli olmak zorunda olacak.

Bu modüller kristal (silisyum esaslı; tek /mono ve/veya çok/poly) ve/veya ince film ve/veya çok katmanlı (heterojunction) ve/veya çift yönlü (bifacial) teknolojilerinden bir veya birkaçına sahip olabilecek.

Şartnamede hücrelerin yerliliği konusunda ise şart belirtilmedi.

Bununla birlikte kullanılacak modüllerin verimi asgari %18, fotovoltaik hücrelerin ise %21 olması gerekecek.

 

Niğde-Bor YEKA’da enerji depolama sistemi kurulacak

YEKA Kapsamında Kurulacak ve İşletilecek Enerji Depolama Sistemi Şartnamesi Taslağı‘na göre Niğde-Bor YEKA GES’ten üretilen ve/veya enterkonnekte sistemdeki elektrik enerjisini depolayacak ve gerekli hallerde şebekeye verecek olan Enerji Depolama Sistemi (EDS) elektrokimyasal olarak Lityum-İyon (Li-Ion) teknolojili bütünleşik bir batarya sisteminden oluşması gerekecek.

Kurulacak ve işletilecek bu EDS 30 MW/90 MWh (AC) güç/enerji kapasiteli olacaktır.

Bağlantı noktası gerekli görülmesi halinde yarışmayı kazanana ilave maliyet getirmemek kaydıyla Bakanlıkça değiştirilebilecek.

EDS ve ilgili donanımları en az 6.000 çevrimlik bir çalışma süresi için tasarlanıp inşa edilmesi, batarya raf ömrünün ise asgari 15 yıl olması gerekecek.

EDS enerji kapasitesi 90 MWh olup, 6.000 çevrim süresinin sonuna kadar bu kapasite % 75’in altına düşmeyecek. Batarya yaşlanma eğrisi ve batarya ömür beklentisine dair üretici raporlarının da Bakanlığa sunulması gerekecek.

EDS, belirtilen aktif çıkış gücünü sisteme 3 saat boyunca aralıksız olarak sağlayabilmesi gerekecek. Ayrıca yıllık olarak bakım, servis, yazılım güncellemeleri ve lisanslama işlemleri boyunca geçen süreler de dahil olmak üzere, en az %97 düzeyinde emre amadelik oranına sahip olması gerekecek.

Yarışmanın kazananı EDS’nin kurulum ve kullanımı süresince oluşan atıkların bertarafından da sorumlu olacak. EDS’nin ekonomik ömrünü tamamlaması halinde 31.08.2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak sökülerek geri dönüşümü ve/veya bertarafı sağlaması gerekecek.