Güneş enerjisinde vergi muafiyeti sınırı 50 kW’a çıktı

50 kW’a kadar olan konut kurulumlarının elektrik satışı geliri vergiden muaf olacak

9 Kasım 2022

Konut tipi güneş enerjisi yatırımları için sağlanan gelir vergisi muafiyetinin kapsamını genişleten yasa değişikliği yürürlüğe girdi.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklik ile kurulu gücü 50 kW’a kadar olan sistemler ile üretilen tüketim fazlası elektriğin satışı gelir vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet halihazırda 25 kW’a kadar olan sistemler için sağlanmaktaydı.

Düzenlemeden konut sahipleri veya kiracıları ile birlikte ortak kullanım alanlarının elektrik ihtiyacı için güneş enerjisi yatırımı yapan apartman ve site yönetimleri yararlanabilecek.

Yapılan değişiklik sonrası Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden muaf esnaf” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi şu şekilde oldu;

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 50 kW’a kadar (50 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)

 

Muafiyet 2018 yılında başlamıştı

Konut tipi güneş enerjisi yatırımları için gelir vergisi muafiyeti ilk defa 2018 yılında 10 kW’a kadar olan sistemler için getirilmişti. 

Aynı yıl yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile elde edilen gelire uygulanacak tevkifat oranı sıfıra düşürülmesi ile de kurulumlarla yapılan elektrik satışı üzerindeki vergi yükü tamamen kalkmıştı.[2]

Gelir Vergisi Kanunu’nda 2021 yılında yapılan güncelleme ile de bu haktan faydalanabilecek kurulumlar için üst sınır 25 kW’a yükseltilmişti.[3]

 

 


[1] 7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

[2] 93 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Esnaf Muafiyetinden Faydalananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranının Belirlenmesi, Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi ve 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen ya da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmının Belirlenmesi Hakkında Karar

[3] 7103 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun