Göller de YEKA olarak belirlenebilecek

Çevre Kanunu değişiklik teklifinde YEKA ile ilgili bir madde de yer aldı

13 Kasım 2018

‘’Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife eklenen 20’inci madde ile kıyılar ile birlikte doğal ve yapay göllerin de YEKA alanı olarak belirlenebilmesi önerildi.

Kararın gerekçesinde teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmeler doğrultusunda kamu yararının kullanım çeşitliliği ve uluslararası deneyimler dikkate alınarak kıyı ve dolgu alanlarına yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin ve verimli yararlanmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji politikaları doğrultusunda belirlenecek Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) oluşturulması hedeflendiği, ayrıca su alanlarında da YEKA oluşturulabilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Teklifte yer alan madde şu şekilde;

MADDE 20 – 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin başlığında yer alan ‘’ve Kıyıda’’ ibaresi ‘’, Kıyı ve Su alanında’’ şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının giriş cümlesinde yer alan ‘’, uygulama’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

‘’f) Enerji iletim hatları,’’
‘’Su alanlarında (deniz, tabii ve suni göller) imar planı kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilir.’’