Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliğinde değişiklik yapıldı

Destek tutarlarının ödeme önceliği düzenlemesinde değişiklik yapıldı

8 Kasım 2018

31 Aralık 2015 tarihli, 29579 4 üncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile ilgili tebliğin, ”Destek tutarlarının ödenmesinin önceliği” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirildi;

Taraflardan birinin ödeme yapmaması durumunda Kanunun 16 ncı maddesi doğrultusunda işlem yapılır. Ayrıca bu Tebliğde belirtilen hükümler kapsamında destekleme ödemesini zamanında gerçekleştirmeyen şirketlere 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi kapsamında belirlenen gecikme zammının iki katı kadar faiz oranı uygulanır. Söz konusu tutarların desteklenecek şirketlere aktarılmasında bu oran bir buçuk kat olarak uygulanır. Ödemelerde aksaklığa sebebiyet veren şirketlerden söz konusu risklerin karşılığı olarak teminat talep edilebilir.