EPDK’dan lisanssız yatırımlarının süre uzatımı hakkında açıklama

Süre uzatımından yararlanabilecek şirketler hakkında değerlendirme yayınladı

4 Eylül 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bağlantı anlaşması süresi kopmuş lisanssız elektrik üretim yatırımlarına süre uzatım hakkı tanıyan düzenleme ile ilgili bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada bağlantı anlaşması süresi sona ermiş ya da tüketim-üretim bağı kopmuş olan tüzel kişilerin sona erme ya da abonelik kopması tarihinden sonra birleşme, bölünme ya da pay devri yapılmış olan tüzel kişilerin düzenlemeden yararlanabileceği.

Buunla birlikte tasfiye durumuna girmiş şirketlerin ise yararlanamayacağı bildirildi.

19 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile Elektrik Piyasası Kanunu’na Geçici 25. Madde ile eklenen hüküm yapılamayan bazı lisanssız projelere 120 günlük ek süre hakkı tanınmıştı.

EPDK açıklamasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

EPDK tarafından yayınlanan açıklamanın tam metni şu şekilde;

Lisanssız Elektrik Üretimi Hk.-7186 Sayılı Kanun Hükmünün Uygulanması

Bilindiği üzere 19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na(Kanun) Geçici 25 inci madde olarak;

“Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamındaki bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi hâlinde söz konusu bildirim tarihini izleyen yüz yirmi günü; bağlantı anlaşması süresi bittiği hâlde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.”
hükmü eklenmiştir. Bu kapsamda konuya ilişkin 22/07/2019 tarihli ‘Duyuru’ https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-92/elektriklisanssiz-uretim adresinde yayınlanmış ve uygulamada tereddüte düşülen hususlar ile ilgili olarak Kurumumuza başvuruda bulunulması gerektiği hatırlatılmıştır.

Gelinen aşamada üretim tesisinin bağlantı anlaşmasının sona ermesinden 7186 sayılı Kanun’un 31 nci maddesi hükmünün yürürlük tarihine kadar geçen sürede gerçekleşen ve aşağıda yer verilen durumların Kanun hükmü kapsamında yer alıp almadığına ilişkin yeni bir açıklama ihtiyacı hasıl olmuştur.

• Tüzel kişiler açısından birleşme, bölünme, pay devri yapılmış olması

Bağlantı anlaşması süresi sona ermiş ya da tüketim-üretim bağı kopmuş olan tüzel kişilerin sona erme ya da abonelik kopması tarihinden sonra Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca birleşme, bölünme ya da pay devri yapmış olmaları halinde birleşme veya bölünme sonucu birleşilen veya bölünülen tüzel kişinin ya da pay devri sonucu mevcut tüzel kişinin 31 nci madde hükmünden yararlanacağı,

• Tüzel kişiliğin (Şirketin) tasfiyesi

Şirketin tasfiyesi durumunda Şirkete tanınmış olan haklar da sona ermiş olacağından, Geçici 25 inci maddede yer alan haktan yararlanamayacağı,
sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen iki hususa ilaveten, üretim-tüketim bağı kopukluğu dışında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca bağlantı anlaşmasının iptali sonucunu doğuran işlemler tesis eden ve Geçici 25 inci maddenin yürürlüğe girmesinden önce bağlantı anlaşmasının iptali yaptırımı uygulanan gerçek ve tüzel kişilerin Geçici 25 inci madde hükmünden faydalanamayacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.