EPDK’dan lisanssız yatırımlar için süre uzatımı açıklaması

Kurum geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren düzenleme ile ilgili açıklama yayınladı

22 Temmuz 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 19 Temmuz 2019 tarihli Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan, yapılamayan lisanssız elektrik üretim yatırımlarına süre uzatımı hakkı tanıyan yasal düzenleme ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Duyuruda ilgili madde ile ilgili olarak şu açıklama paylaşıldı;

Buna göre Kanun’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, kapsamında bağlantı anlaşması imzalayan (gerçek veya tüzel) kişilerden;

  • Bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi aboneliği başka kişi veya kişilere geçen (tüketim-üretim bağı kopmuş) kişilerin, Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliğini Dağıtım Şirketine bildirmesi halinde söz konusu bağlantı anlaşmasına yapılan bildirimi izleyen tarihten itibaren 120 gün,
  • Bağlantı anlaşması imzaladığı halde Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde geçici kabulü tamamlanamayan tesisler için Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 120 gün,
  • Bağlantı anlaşması imzalanan ve Yönetmelikte tanımlanan bağlantı anlaşması süresi henüz tamamlanmamış olan tesisler için ise bağlantı anlaşması süresine ilave olarak 120 gün,

ek süre verilmiştir. Diğer bir ifadeyle bu düzenleme sadece bağlantı anlaşması süresi sona eren, süresi hala devam eden ile bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş kişileri kapsamaktadır.

7186 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na(Kanun) Geçici 25 inci madde hükmü olarak eklenen düzenleme şu şekildeydi;

“Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamındaki bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi hâlinde söz konusu bildirim tarihini izleyen yüz yirmi günü; bağlantı anlaşması süresi bittiği hâlde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.”