Elektrik yatırımları teşvik düzenlemesinde değişiklik yapıldı

Geçici kabul sonrası teçhizat ve ekipman satışı serbest bırakıldı

9 Kasım 2018

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 323 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektrik yatırımlarına yönelik sağlanan teşvik düzenlemesinde değişiklik yapıldı.

”Yatırımlarda Devlet Yardımlarında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile elektrik enerjisi üretimine yönelik geçici kabul belgesinin ve asgari yatırımın yapıldığına dair yeminli mali müşavir raporu ibraz edilmesi ile tamamlama vizesi yapılan yatırımlar için teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olacağı hükmü getirildi.

Kararı ile 15 Haziran 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren düzenlemenin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi kaldırıldı ve maddeye şu fıkra eklendi;

 ”(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.’’

İlgili düzenlemenin 24’üncü maddesinin ikinci cümlesi şu şekildeydi;

Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekir.

Teşvik süreleri uzadı

Bununla birlikte aynı karara eklenen 12’inci geçici madde ile de kararın yayınlandığı tarih itibari ile daha önce düzenlenmiş veya ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi 24’üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılacak.