Elektrik tesislerinin dağıtım şirketlerine devri düzenlemesinde değişiklik yapıldı

Şirketler devir bedelini tarife yılı içinde ödemek zorunda olmayacaklar

13 Aralık 2018

Elektrik dağıtım şirketlerinin, tüketicilerin mülkiyetinde olan elektrik tesislerini satın alma ilkelerindeki usulleri belirleyen düzenlemede dağıtım şirketlerine yönelik kolaylık sağlayan değişiklik yapıldı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile 30 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan ‘’Kullanıcı Mülkiyetindeki Elektrik Tesisilerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar’’ başlıklı düzenlemede değişiklik yapıldı.

Değişiklik ile bu tesislerin dağıtım şirketlerince devralınması sürecinde devir bedelinin ödeme veya geri ödeme ilkelerini belirleyen düzenlemenin 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında değişiklik yapıldı ve bu fıkradan ‘’tarife yılı içerisinde ‘’ ifadesi kaldırıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan 6 Aralık 2018 tarihli 8219-2 sayılı Kurul Kararı ile düzenlemenin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası şu şekilde değişti;

‘’(3) Malik/malikler veya yetkili temsilci tarafından bu usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen bedeller üzerinden tesislerin devrine rıza gösterilmesi halinde anlaşmaya ilişkin bir tutanak def’aten ödenir. Söz konusu tesisin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, irtifak hakkı tesisi veya devir kararının veya orman kesin ve/veya ön izin belgesinin alınmamış olması halinde geri ödeme, bu kararların ve/veya ilgili resmi izilerin alındığı yılı takip eden yıl içerisinde yapılır. Bu durumda, devir bedeli devre konu tesisin dağıtım şirketi tarafından kullanılmaya başlandığı tarihten ilgili kararların ve/veya resmi izinlerin alındığı tarihe kadar Tüketici Fiyat Endeksi oranında güncellenir.’’