Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yönetmelikte hibrit santrallere yönelik değişiklikler yapıldı

29 Temmuz 2020

Resmî Gazete’nin 28 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.[1]

Düzenleme ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Önlisansın tadil edilmesi başlıklı 18’inci maddesinin, önlisansa konu üretim tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil başvurularını düzenleyen on ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklendi.

Uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren Kurul kararında belirlenen süre içerisinde, beşinci fıkrada belirlenen yükümlülüklerin tamamlanması, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzni belgesinin alınması amacıyla ilgili kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin belgenin ve Yüzer GES’ler veya hidroelektrik kaynaklara dayalı tesislerin kanal yüzeylerinde veya rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde kurulacak güneş enerjisine dayalı üniteler için DSİ ile kiralama sözleşmesi imzalanması için başvuru yapıldığına ilişkin belgenin Kuruma sunulması kaydıyla önlisans tadili yapılır.

Aynı Yönetmeliğin Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması başlıklı 24 üncü maddesinin, Üretim lisansına konu tesisin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil başvurularını düzenleyen on yedinci fıkrası aşağıdaki cümle eklendi.

Uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren Kurul kararında belirlenen süre içerisinde, dördüncü fıkrada belirlenen yükümlülüklerin tamamlanması, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzni belgesinin ve Yüzer GES’ler veya hidroelektrik kaynaklara dayalı tesislerin kanal yüzeylerinde veya rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde kurulacak güneş enerjisine dayalı üniteler için DSİ ile imzalanan kiralama sözleşmesinin Kuruma sunulması kaydıyla lisans tadili yapılır.

Yönetmeliğin Üretim lisansı sahibinin hak ve yükümlülükleri başlıklı 30’uncu maddesine ise 4 ve 5’inci fıkra olarak aşağıdaki maddeler eklendi.

(4) Jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca santral sahası sınırlarına bütünleşik ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı ünite/üniteler, tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilir.

(5) Sanayi tesisi bünyesinde kurulmuş olanlar hariç kömür yakıtlı üretim tesislerinde birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca santral sahası sınırlarına bütünleşik ya da maden işletme ruhsat sahası içerisinde kalacak ve bir koridorla santral sahasına birleştirilecek ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı ünite/üniteler, tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilir.

Yönetmeliğe ayrıca Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinin geçici kabulü başlıklı olarak eklenen Geçici 30’uncu madde ile aşağıdaki ifadeler eklendi.

GEÇİCİ MADDE 30 – (Ek:RG-28/7/2020-31199)** 1/1/2021 tarihinden önce birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmadan yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmaz.

 


[1] Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik