Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Düzenlemenin beş ayrı maddesinde değişiklik yapıldı

14 Mayıs 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmî Gazete’nin 14 Mayıs 2020 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme[1] ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin[2] beş ayrı maddesinde değişiklik yaptı.

Düzenlemenin “Önlisans başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ile önlisansların değerlendirme sürecinde başvuru sahibi ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlardan da bilgi ve belge istenebileceği hükmü getirildi.

“Önlisansın tadil edilmesi” başlıklı 18’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (d) bendi ile “Lisans tadil başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması” başlıklı 24 üncü maddeninin on birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan 10 MWm ibareleri 10 MW olarak değişti.

Yönetmeliğin “Lisans bedelleri” başlıklı 43 üncü maddesinde yapılan değişiklikler ile de gerekli sürelerde yapılmayan işlemler için ek tadil ve lisans bedeli uygulanacağı hükümleri getirildi. Bu maddeye şu fıkralar eklendi;

(16) 57 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında; onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ya da onay verilen veya onaya tabi olmayan ortaklık yapısı değişiklikleri kapsamında yapılması gereken lisans tadil başvurularının; onay alınması gerektiği halde onay alınmadan gerçekleştirilen ortaklık yapısı değişiklikleri için değişikliğin gerçekleştiği takvim yılı içinde, diğerleri için ilgili hükümde belirlenen sürelerin bittiği takvim yılı içinde başvuru yapılması halinde tadil bedeli üç kat, sonraki her bir takvim yılı için ilave bir kat olarak uygulanır.

(17) 59 uncu maddenin onuncu fıkrası kapsamında ilgili tüzel kişinin kendisine tanınan süre içerisinde birleşme veya bölünme işlemini tamamlaması ancak yükümlülüklerini süresi içinde tamamlamaması halinde lisans alma bedeli bir katı artırılarak uygulanır.

Yönetmeliğin “Dolaylı pay sahipliği” başlıklı 51 inci maddesinin c bendi yürürlükten kaldırıldı.

Bu bendde lisans sahibi veya lisans başvurusunda bulunmuş bir şirketin gerçek veya tüzel kişi ortaklarının bu şirkette %10 oranında dolaylı pay sahibi olduğunun kabul edileceği hükmü yer alıyordu.

Düzenlemenin “Birleşme ve bölünme” başlıklı 59 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile de belirli yükümlülükler getirilmiş birleşme ve bölünme onay işlemlerinin, yükümlülüklerin mücbir sebep halleri dışında öngörülen süre içerisinde yerine getirilememesi halinde kendiliğinden hükümsüz hale geleceği hükmü getirildi.

Mevcut düzenlemede bu onay işleminin iptali için Kurul kararı gerekiyordu.

 


[1] Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği