Elektrik depolama yatırımları yerli katkı kapsamına girdi

Yatırımlar 5346 sayılı kanunun 6/B maddesi kapsamında desteklenecek

10 Nisan 2023

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kanun değişikliği ile elektrik depolama yatırımlarında kullanılacak ekipmanlara yerli katkı desteği verilmesine yönelik hüküm eklendi.

Değişiklik Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Üretim Faaliyeti” başlıklı 7’inci maddesinin, elektrik depolama yatırımlarına yönelik 10’uncu fıkrasına eklenen “ile 6/B maddesi” ibaresi ile yapıldı.

Eklenen bu ibare ile elektrik depolama yatırımları 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kanunun, yerli ekipman kullanımına sağlanacak desteklerin çerçevesini belirleyen 6/B maddesi kapsamına girmiş oldu.

İlgili değişiklik şu şekilde oldu;

Üretim faaliyeti

MADDE 7

Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşulları ile tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 6/B maddesi hükümlerinden yararlandırılabilir

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kanunun ilgili maddesi şu şekilde;

Yerli ürün kullanımı

MADDE 6/B

Yerli ürün kullanımı MADDE 6/B – (Ek: 29/12/2010-6094/4 md.) (Değişik:25/11/2020-7257/15 md.) Lisans sahibi tüzel kişilerin bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 30/6/2021 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için, I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; bu Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir. 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam kullanan, YEK Belgeli üretim tesisleri ile tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kurulacak lisanssız üretim tesisleri için Türk lirası olarak uygulanacak yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi, uygulanacak süre ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenerek ilan edilir. Yerli aksam kapsamının tanımı, standartları, sertifikasyonu ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir


[1] 7451 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun