“Depolamalı tesislerin elektrik satışı YEKDEM ile desteklenecek”

Depolama yatırımlarının teşvik edilmesini öneren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

1 Temmuz 2022

Elektrik depolama tesisi yatırımcılarına yarışmasız şekilde rüzgâr ve/veya güneş enerjisi lisansı verilmesini sağlayacak kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edildi.

Kanun teklifinin ilk imzacısı olan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin komisyonda yaptığı konuşmada teklifin gerekçesini ve ayrıntılarını açıkladı.

Yegin açıklamasında bu santrallerde üretilen enerjinin fiyatının piyasa fiyatının altında olduğu takdirde farkın YEKDEM ile karşılanacağını söylerken, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Bu tesislerin kurulabilmesi için – tabii büyük tesisler bunlar- bankalardan kredi kullanılıyor, bankalar da bu tarz tesislere kredi verirken YEKDEM’i önemsiyor ve diyoruz ki bu tesislere: Senin üretim kapasitenle beraber ürettiğin enerjinin fiyatı piyasa fiyatının altına düşerse o zaman aradaki farkın YEKDEM’den karşılanabilmesiyle ilgili bir yetki tanımlıyoruz.

Öneri TBMM Başkanlığına sunulan “Devlet Memurları Kanunu’nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi” içinde 49’uncu madde olarak yer alıyor.

Komisyonda kabul edilen ilgili madde şu şekilde;

MADDE 49 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(9) Biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı önlisans başvurularının teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(10) Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşullan ile tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler 5346 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümlerinden yararlandırılabilir.

(11) Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alman tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışına izin verilir. Bu çerçevedeki kapasite artışları İçin 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. Bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.