COVID-19 kamu ihale sözleşmeleri için mücbir sebep kabul edilebilecek

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı

2 Nisan 2020

Kamu kurumları tarafından yapılan ihalelerin yüklenici firmaları çalışmalarını COVID-19 salgını nedeni ile yükümlü oldukları süre dahilinde tamamlayamadıkları takdirde süre uzatımı sağlayabilecek.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine [1] göre yükleniciler işleri ile ilgili idarelere başvuru yapabilecek. İdarelerin incelenmesinden sonra da karar için Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacak.

Gecikmenin COVID-19 salgını nedeni ile olduğunun tespiti halinde de süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecek.

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan genelge şu şekilde;

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirler alınmaktadır.

Bu kapsamda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır

İdarelerce bu başvurular; 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır.

İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 


[1] COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

 

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör