Çevre Bakanlığı’ndan çevre danışmanlık firmalarına istihdam duyurusu

Firmaların istihdamlarında 2013 tarihli yönetmeliğe uymaları gerekecek

19 Temmuz 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevre danışmanlık firmaları için bir duyuru yayınladı.

Bakanlığın duyurusunda çevre danışmanlık firmalarının çalıştıracakları personelin niteliğinde 21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin hükümlerine uyması istendi.

Gerekçe olarak ise düzenlemede değişiklik getiren yönetmeliğin 5 inci maddesinin (aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yönünden) iptali talebiyle Danıştay 14. Daire’nin 2014/6194 esasına kayden açılan davada, bu maddenin iptaline karar verildiği, bakanlıkça temyiz edilmesine karşın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 11/04/2019 tarihli ve E.2018/3569, K.2019/1733 sayılı kararı ile karar düzelme isteminin reddine karar verdiği bildirildi.

İlgili yönetmelikte 6 Mayıs 2014 tarihinde yapılan değişiklik ile çevre danışmanlık firmalarının istihdam edeceği personel sayısı beşten üçe indirilmiş, ayrıca en azından birinin beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olma şartı kaldırılmıştı.

21 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilgili madde şu şekildeydi;

Çevre danışmanlık firmasında en az 5 (beş) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;

a) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre görevlisi olması,

b) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

c) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 (iki) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre görevlisi olması, zorunludur.

Resmi Gazete’nin 5 Mayıs 2014 tarihli sayısında yayınlanan değişiklik yönetmeliği ile bu madde şu şekilde değişmişti;

Çevre danışmanlık firmasında en az üç çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;

a) En az 2/3’ünün çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,

b) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre görevlisi olması,

c) Birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az iki yıllık mesleki tecrübeye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması, zorunludur.