ÇED bildirimleri için yeni şart belirlendi

Proje İlerleme Raporları 1 Nisan’dan itibaren KEP adresi üzerinden iletilecek

4 Mart 2022

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında sunulması gereken Proje İlerleme Raporlarının 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda KEP adresi üzerinden sunulması gerektiği duyuruldu.

Duyuru Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. [1]

Yapılan duyuru şu şekilde;

Bilindiği üzere 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 18 inci maddesi 5 inci bendine göre “ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’nu, Bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin ÇED Raporu’nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür.” hükmü gereğince, ÇED Olumlu Kararı verilen projelerde, proje sahibine, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren “Proje İlerleme Raporu” sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 4. maddesinde Proje İlerleme Raporu; “ÇED Olumlu Kararı” alındıktan sonra, komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımın başlangıç, inşaat ve işletme sonrasına ilişkin kaydedilen gelişmeleri içeren rapor” olarak tanımlanmakta olup Proje İlerleme Raporları işletme dönemini kapsamamaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 18 inci maddesi 5 inci bendi hükmünün yerine getirilmesi ve bilgilerin güvenle saklanıp takip edilebilmesi amacıyla, Bakanlığımızca Proje İlerleme Raporlarının 01.04.2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda KEP adresi üzerinden sunulmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan, bugüne kadar sunulan Proje İlerleme Raporlarında, Bakanlığımızca bildirilen bazı konulara riayet edilmediği, Proje İlerleme Rapor Formatı yerine Bildirim Formu veya İzlenme Kontrol Formunun kullanılması, sözleşmenin yer almaması veya tarihsiz olması, raporun imzasız olması, raporların geç sunulması, sonlandırma talebi yapıldığında projenin inşaat ve yatırım aşamasının tamamlanıp işletmeye geçtiğine dair GFB/Çevre İzni veya Çevre İzninden muaf olduğuna dair Bakanlığımızca veya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden verilmiş belgelerin yer almaması v.b. eksiklikler belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Proje İlerleme Raporlarının yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, süresi içerisinde sunulmaması halinde, proje sahibine ve raporu sunmakla yükümlü olan yeterlik sahibi kurum/kuruluşa Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği idari yaptırım uygulanacağından, Proje İlerleme Raporlarının yukarıda belirtilen tarihten sonra fiziksel olarak sunulmaması, KEP adresi bulunmayan kurum/kuruluşların belirtilen süreye kadar gerekli adresleri alması ve uygulamada aksamaya mahal verilmemesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlarca söz konusu yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir.


[1] Proje İlerleme Raporlarının Bakanlığımıza Sunulması İle İlgili Duyuru