AB Konseyi sıfır emisyonlu binalar hedefinde mutabakat sağladı

Konsey 2050’de binalarda sıfır emisyona ulaşılmasını hedefliyor

27 Ekim 2022

Avrupa Birliği Konseyi üyesi ülkeler Binalarda Enerji Performansı Direktifinde önemli güncellemeler içeren değişiklik önerilerinde mutabakat sağladı.

Konseyin önerisine göre Avrupa Birliği ülkelerinde 2028 yılından itibaren inşa edilecek tüm yeni kamu binaları, 2030 yılından itibaren de diğer tüm binaların sıfır emisyon ilkelerine göre inşa edilmesi gerekecek.[1] [2]

Güneşten enerji üretmek zorunlu olacak

Bu kapsamda yeni binalarda termal veya fotovoltaik güneş enerjisi yatırımı yapmak da zorunlu hale gelecek.

Üye ülkelerin mutabakat sağladığı ilkelere göre tüm yeni binaların güneş enerjisi kaynaklı enerji üretim potansiyelini en verimli kullanılacak şekilde tasarlanması zorunlu olacak.

İlk olarak 31 Aralık 2026’ya kadar taban alanı 250 metrekarenin üstünde olacak tüm yeni kamu ile konut dışı binalarının bu ilkeye göre tasarlanması gerekecek.

Zorunluluk 31 Aralık 2027’ye kadar da taban alanı 400 metrekarenin üstünde olan mevcut tüm kamu ile konut dışı binalara uygulanacak.

31 Aralık 2029’a kadar da tüm yeni konut binalarının yüzölçümlerinden bağımsız şekilde güneş enerjisinden en yüksek seviyede yararlanacak şekilde tasarlanması gerekecek.

Bu zorunluluklarda tarihi, dini ve savunma amaçlı inşa edilecek binalar için ise istisna uygulanabilecek.

2050’ye kadar tüm bina stoğu sıfır emisyonlu olacak

Konsey 2050 yılına kadar tüm bina stoğunun sıfır emisyon değerine ulaşması hedefi doğrultusunda, mevcut binaların yenilenmelerinin hızlanıp, kötü performansa sahip binaların da kademeli olarak kullanımdan kalkması için de bazı ilkeler önerdi.

Buna göre AB ülkeleri binalar için metrekare başına kullanılabilecek azami birincil enerji miktarına karşılık gelecek asgari enerji performans standartları getirecek.

Ülke yönetimleri bunun ardından ulusal bina stoklarının 1 Ocak 2020 itibarıyla belirlenmiş olan enerji kullanım değerlerini baz alarak, en düşük verimlilik değerine sahip bölümlerini tespit edecek.

%15’lik ilk bölüm en düşük verimlilik değerine sahip olan binaları içerecek iken, %25’lik ikinci bölümde ise verimlilik değeri nispeten daha az kötü olan binalar yer alacak.

İlk aşamada 2030 yılına kadar en verimsiz %15’lik bölümde yer alan konut dışı tüm binaların 2030 yılına kadar mevcut %25’lik bölümün verimlilik değerine yükselmesi gerekecek.

2034 yılına kadar ise de bu binaların tamamının halihazırda %25’lik bölüm için belirlenmiş enerji verimliliği eşik değerinin de altına inecek şekilde yenilenmesi gerekecek.

Enerji performans kriterlerine A0 ve A+ eklenecek

Devletler aynı zamanda 2050 yılına kadar bina stoklarının tamamen sıfır emisyonlu olması için Ulusal Planlarını belirleyecek, ayrıca sıfır emisyonlu binalar için A0, yenilenebilir enerji kaynaklı üretim yapılan binalar için de A+ kategorileri eklenecek.

Aynı zamanda bina tasarımlarında elektrikli araçlar için şarj noktaları, bisikletler için park yerleri gibi ulaşım altyapısına yönelik zorunluluklar da olacak.

Üye devletler bina stoklarının birinci ve nihai enerji tüketimlerini ile operasyonel sera gazlarının azaltımı için 2030, 2040 ve 2050 yılları için ulusal hedefler içeren yol haritaları hazırlayacak ve ulusal bina yenileme planları yayımlayacaklar.

Devletlerin ilk planlarını 30 Haziran 2026’ya kadar hazırlamaları ve sonraki her beş yılda bir bu planları güncellemeleri gerekecek.

Avrupa’daki binaların %75’i verimsiz

Avrupa Birliği ülkelerinin nihai enerji tüketiminin %40’ı ve enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının %36’sı binalarda gerçekleşiyor.

Konseyin verilerine göre AB ülkelerindeki mevcut binaların %75’i enerji verimsizliğine sahip ve gerekli verimlilik şartlarına ulaşmaları için geniş ölçekli yenilemeye ihtiyaç duyuyorlar.

 


[1] General approach on the Energy Performance of Buildings Directive

[2] General approach on the Energy Performance of Buildings Directive (corrigendum)