2017 yılı çevre cezaları belirlendi

Cezalar yüzde 3,83 oranında artırıldı

29 Aralık 2016

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında uygulanacak çevre cezaları miktarını açıkladı.

Resmi Gazete’nin 27 Aralık 2016 tarihli nüshasında yayınlananan düzenlemede, cezaların bir önceki yıla göre Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından yüzde 3,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldığı bildirildi.

Düzenlemeye göre 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında uygulanacak bazı çevre cezaları şu şekilde;

– Atıkları kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak ya da gerekli önlemleri almadan toprağa verenlere 50.975 TL,

– Tehlikeli atıkları kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf edenlere 212.419 TL ile 2.124.250 TL aralığında,

– Hava kirliliğine sebep olan işletmelere 50.975 TL,

– Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurulu olmasına rağmen çalıştırmayanlara 127.449 TL,

– Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara 21.235 TL,

– Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.054 TL,

– Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 2.117 TL,

– Kokuya sebep olan emisyonları, yönetmelikte belirlenen sınır değerlerin üzerinde çevreye verenlere 4.241 TL,

– Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında, yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olan ticari bina sahiplerine 12.736 TL, konutlara ise her bağımsız bölüm için 630 TL,

– Biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara 42.479 TL,

– Kanuna aykırı olarak anız yakanlara dekar başına 42,44 TL,

– Denizler, akarsular, göller ve tarım alanlarında belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri çıkaranlara, çıkardıkları metreküp başına 254,87 TL,

– Kanunen zorunlu olduğu halde çevre yönetim birimini kurmayanlara 12.736 TL,

– Kanunen zorunlu olduğu halde çevre görevlendirmesi bulundurmayan veya bakanlıkça yetkilendirilen firmalardan hizmet almayanlara 8.491 TL,

– Kamuya açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 203 TL,

– Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara, bunlarla ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini sağlayanlara 4.248.508 TL.